پیش بینی فعالیتها سه ماهه چهارم  سال  2006  براساس برنامه کاری
1. تهیه کاتالوگ
2. چاپ خبرنامه سه ماهه
3. ارزیابی گزارشات
4. برگزاری جلسات کمیته راهبردی
5. برگزاری جلسات کمیته ارزشیابی
6. همکاری با کارشناسان بین المللی
7. بررسی پتانسیل حوزه حبله رود
8. تهیه شرح خدمات تعیین پتانسیل
9. استخدام مشاور بررسی پتانسیل
  
 
اهم اقدامات ستادی:
 
 •  برگزاری پانلهای تخصصی تجارب و عملکرد فاز اول طرح حبله رود با حضور مسولین استانی طرح حبله رود 3/10/85
 •  تشکیل جلسات کمیته هماهنگی دفتر طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک ( حبله رود ) پنج جلسه ( جلسه هیجدهم تا بیست و سوم )
 • برگزاری جلسات کمیته علمی و کمیته اجرائی سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور
 •  

 
پیشرفت فیزیکی براساس سند طرح:
 
الف- مستندسازی
 1 برگزاری سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور  .
2- تهیه گزارش ارزیابی سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور.
3- انتشار خبرنامه ( دو زبانه ) طرح مدیریت پایدار.
 
 اقدامات انجام گرفته جهت برگزاری سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور
طبق برنامه پیش بینی شده و در راستای مستندسازی فاز اول طرح حبله رود اقدامات ذیل جهت برگزاری سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور انجام شد:
 • تهیه و ارسال فراخوان سمینار به سازمان ها، ارگانها و مراکز علمی – تحقیقاتی
 • هماهنگی با دفتر روابط عمومی سازمان جهت قراردادن فراخوان سمینار برروی سایت سازمان
 • مکاتبه با دفتر تشکیلات و اطلاع رسانی جهت دریافت ایمیل برای ارسال مقالات
 • مکاتبه با دست اندرکاران فاز اول و صاحب نظران مباحث مشارکت جهت تهیه مقالات سفارشی
 • دریافت مقالات ارسال شده
 • تهیه حکم کمیته اجرائی و کمیته علمی برای دست اندرکاران سمینار
 • بررسی مقالات ارسالی در کمیته علمی سمینار و انتخاب مقالات برتر
 • برگزاری پانل های تخصصی و بررسی مقالات بر حسب موضوع در این پانل
 • تقسیم بندی مقالات به دو گروه پذیرفته قابل چاب و قابل ارائه
 • ویرایش مقالات و تهیه مجموعه مقالات به عنوان ویرایش اول
 • در نهایت سمینار برنامه ریزی و توسعه مشارکتی آب و خاک کشور (با تاکید بر تجارب مدیریت پایدار حوزه آبخیز حبله‌رود) از تاریخ 29 تا 30 بهمن‌ماه سال‌جاری با حضور مسئولین، اساتید دانشگاه، صاحب نظران و دست اندرکاران طرح در 3 محور :
1- بررسی تجارب موفق طرح های مشارکتی در سطح بین المللی ، ملی و محلی
2- بررسی تجارب و دستاوردهای طرح مشارکتی مدیریت پایدار منابع آب وخاک حبله رود
3- بررسی روشهای پایش و ارزشیابی و ظرفیت سازی طرح های توسعه مشارکتی آب و خاک
و در قالب 4 پانل تخصصی الگوهای موفق، هماهنگی بین بخشی و فرابخشی، دستاوردهای علمی - تحقیقاتی و تجارب و عملکرد فاز اول طرح حبله رود در سمنان برگزار گردید. طی برگزاری کارگاه های تخصصی و جمع بندی مباحث مطرح شده بیانیه پایانی سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک بدین شرح صادر گردید:
 
« بسمه تعالی »
شركت كنندگان در سمينار برنامه ریزی توسعه مشارکتی منابع آب و خاك کشور پس از استماع آرا و نظرات علمي صاحب نظران و نيز بحث و تبادل نظر در خصوص عملكرد پروژه حبله رود در مرحله نخست (1383-1377)، ضمن تقدير از تلاش هاي بعمل آمده، بر اين باورند كه تجربياتي در خصوص روش هاي مديريت مشاركت مدار در مناطق نمونه (پايلوت) به شرح ذيل بدست آمده است:
 • بهبود سيستمي فرآيندها و ساختارهاي مشاركتي
 • بهبود وضعيت نهادهاي تصميم گيري و برنامه ريزي مردمي و محلي
 • سازمان يافتن گروه هاي فعال در روستاهاي نمونه
 • فراهم آمدن زمينه ارتباط با نگرش برنامه ريزي جمعي بين نهادهاي غير رسمي محلي و نهادهاي رسمي
 • تغيير نگرش در بخشي از جوامع محلي در ارتباط با اهميت مشاركت در برنامه ريزي ها
 • تمرين الگوي مشاركت درون بخشي و تلاش در راستاي استقرار روش هاي دو سويه و چند لايه
 • فراهم ساختن امكان بررسي نيازها و مسائل جامعه ي محلي و اولويت بندي آن توسط مردم
 • توانمند نمودن شوراهاي اسلامي روستايي در زمينه تقبل نقش هاي جدي ارزيابي، برنامه ريزي و مديريتي
 • تغييرنگرش تعدادي از كارشناسان درگير طرح با مفهوم فعاليت هاي مشاركت مدارانه و اهميت آن در جوامع محلي
 • مسئوليت پذيري و ايجاد تعهد در قبال اجراي طرح از طريق بسترسازي در راستاي استفاده از نظام تلفيقي دانش بومي و دانش نوين در طراحي و اجراي پروژه هاي درون زا و مشاركتي
 • خود باوري مردم در ارتباط با وجود توان تهيه و اجراي طرح ها ي مربوط به خود
 • ايجاد صندوق هاي مالي با تاكيد بر بكارگيري الگوي صندوق هاي اعتبارات خرد
 • بستر سازي جهت ايفاي نقش و حضور فعال زنان و جوانان
 • تمرين مديريت تلفيقي فرايند توسعه محلي با مشاركت سازمان هاي دولتي و غير دولتي
 • باور عملي بر اين كه مشاركت در تصميم گيري، سهيم بودن در مسئوليت و دارا بودن اختيار، شاخص هاي مهم و ملموس مشاركت به مفهوم درست و واقعي مشاركت است.
با اين وجود شركت كنندگان با تحليل تنگناها و نارسايي هاي مرحله نخست از جمله ضعف بنيان هاي نظري بويژه عدم شناخت مفاهيم بومي مديريت مشاركتي در بخش دولتي، عدم اتخاذ رويكرد يكپارچه و حوزه مدار، ناهماهنگي هاي بخشي و فرابخشي و نا همخواني مقررات و قوانين مالي و اداري رايج كشور با رويكردهاي مشاركتي پروژه، ضمن تاكيد بر رعايت چارچوب مدون در قالب سند فاز دوم، الزامات ذيل را مورد تاكيد قرار دادند:
 • تهيه و تدوين شرح كاملي از مباني نظري؛ رهيافت و فنون مديريتي مشاركت مدار
 • توافق ذيربط هاي ملي و استاني در اهداف؛ سياست ها و راهكارهاي پرو‌ژه
 • پذيرش اصلاحات و تغييرات به عنوان يك اصل اجتناب ناپذير در مقررات و قوانين مربوطه؛ رويه هاي جاري در نظام اداري و شيوه هاي مطالعاتي
 • تربيت تسهيل گران آشنا به رهيافت و فنون مشاركت مدار
 • طراحي و بكارگيري يك نظام پايش و ارزشيابي مشاركت مدار از ابتداي شروع فرآيند اجراي مرحله دوم پروژه
اين امر مستلزم برنامه اي جامع و استفاده از كليه ظرفيت هاي موجود در مردم و دستگاه هاي اجرايي ذيربط است و هدف آن تحقق مديريت يكپارچه و هماهنگ منابع آب و خاك و توانمند كردن هر چه بيشتر جوامع روستايي در اداره هر چه بهتر منابع طبيعي (پوشش گياهي، آب و خاك) اطراف خود است. بدين منظور مي بايست براي كل حوزه آبخيز، يك راهبرد و برنامه اقدام تهيه و چارچوبي براي برنامه ريزي كلان آماده شود كه در آن برنامه ريزي جامع در راستاي اصول آبخيزداري صورت گيرد.
 
ب- برنامه کلان و استراتژیک
پس از تصويب شرح خدمات نهايي، به پيشنهاد آقای دكتر شريفي از آقاي دكتر كاظمی به نمایندگی از سوی دانشگاه آزاد ورامین جهت همكاري در تدوين برنامه كلان دعوت بعمل آمد كه روند جديدي را در تدوين برنامه استراتژيك بوجود آورد كه در ذيل به طور كامل شرح داده شده است.
1- در مورخ  16/5/85 جلسه اي با حضور دكتر كاظمي و همكاران دفتر پروژه تشكيل گرديد كه ايشان ضمن توضيحي در خصوص روش هاي مختلف برنامه ريزي در دنيا، بيان نمودند كه با يك تيم تمام وقت مستقر در حوزه كار جمع آوري اطلاعات را در تمام روستاهاي حوزه طي 2 ماه انجام خواهند داد. قرار شد ايشان برنامه خود را به طور كامل و با ارائه جزئيات بيشتر تا شنبه 21/5/85 تحويل دهند.
2- در مورخ  21/5/85 مجددا جلسه اي با حضور دكتر كاظمي و همكاران پروژه برگزار گرديد. در اين جلسه آقاي دكتر كاظمي شرح خدمات جديد خود را ارائه نمودند. اين شرح خدمات با تغييراتي در روش همراه بود و تا رسيدن به برنامه استراتژيك كلان حوزه 10 ماه زمان مي طلبيد. آقاي زينلي بخاطر طولاني شدن اين پروسه خواستار راه حلي براي كاهش اين زمان شدند كه مقرر گرديد تا    22/5/85 آقاي دكتر كاظمي با تغييراتي در برنامه ارائه شده زمان را كاهش داده و پيشنهاد خود را در جلسه هماهنگي مطرح نمايند.
3- هفدهمين  جلسه كميته هماهنگي حبله رود در تاريخ 12/6/85 با دستور جلسه ارائه مدل برايسون جهت تدوين برنامه كلان استراتژيك توسط آقاي دكتر حسيني نيا برگزار گرديد و مقرر گرديد كه تصميم گيري نهايي در خصوص مدل و روش كار انجام گيرد.
4- نوزدهمين جلسه كميته هماهنگي در خصوص تصميم گيري براي شروع برنامه كلان استراتژيك حوزه آبخيز در تاريخ 9/7/85 برگزار و مقرر شد كه اعضاي تيم كارشناسي، فلوچارت مراحل كاري، متدولوژي اجرايي، هزينه برآوردي و زمانبندي اجراي برنامه توسط آقايان دكتر كاظمي و دكتر حسيني نيا بررسي و پيشنهاد گرديده و با گروه كارشناسي دفتر پروژه نهايي گردد.
5- بیستمين جلسه كميته هماهنگي در تاريخ 16/7/85 با موضوع شروع برنامه كلان استراتژيك براساس مصوبات جلسات كارشناسي برگزار گرديده و مقرر گردید مدل برنامه مدیریت آبخيز كاليفرنيا ملاك عمل قرار گیرد. زمانبندي اين برنامه شش ماهه و از زمان ابلاغ كارفرما صورت خواهد پذيرفت. اعتبارات پيش بيني شده براي اين منظور 800 ميليون ريال مي باشد. و بالاخره اركان اصلي تهيه برنامه كلان حوزه عبارتند از دفاتر حبله رود (استانها و ستاد) بعنوان كارفرما، كارشناسان ناظر استان و ستاد بعنوان گروه نظارت ، مشاور ملي بعنوان مجري طرح، تيم كارشناسي شامل كارشناسان همكار در سازمان و بيرون از سازمان.
6- نامه اي مورخ 18/7/85 براي آقای دكتر شريفي تهيه و  در آن درخواست گرديد تا بودجه لازم براي شروع كار تدوين برنامه تخصيص يابد و پس از يك هفته آقای دكتر شريفي ابلاغ نمودند كه كار را آغاز نماييد.
7- دانشگاه آزاد اسلامي طي نامه اي آمادگي خود را جهت انجام شرح خدمات تدوين برنامه استراتژيك اعلام نمود و درخواست نمود كه قرارداد از سوي دفتر برايشان ارسال گردد.
8- جلسه بررسي قرارداد تدوين برنامه استراتژيك مورخ 16/11/85 با حضور دكتر شريفي، كاظمي و زينلي برگزار گرديد كه مقرر گرديد آقاي دكتر كاظمي با ظرفيتهاي موجود در ستاد و استانها و نيز با تكيه بر امكانات موجود در آنها كار خود را آغاز نمايند و عملا عقد قرار داد با دانشگاه آزاد منتفي گرديد. براي اين منظور قرار شد كه ابتدا جلسه اي با حضور مديران كل منابع طبيعي استان تهران و سمنان و آقاي دكتر شريفي برگزار گردد تا تفاهمنامه همكاري بسته شود.
9- ارسال نامه براي آقاي دكتر كاظمي و ابلاغ جهت شروع كار تدوين برنامه استراتژيك در تاريخ 26/12/85
 
ج- ظرفیت سازی مشاوره دهندگان
 • نهائی شدن شرح خدمات نیاز سنجی آموزشی 
 • تنظیم پیش نویس قرارداد مشاور
 • مذاکره با دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد در خصوص نیاز سنجی
 •