پیش بینی فعالیتها سه ماهه اول تا سه ماهه سوم سال  2006  براساس برنامه کاری
 • انتخاب مشاور برای مستند سازی
 • توسعه سیستم مدیریت اطلاعات (انتخاب متخصص، خرید تجهیزات و آموزش )
 • تهیه کاتالوگ
 • برگزاری جلسات و کارگاه جهت نتایج فاز اول
 • تهیه بسته آموزشی نتایج فاز اول
 • چاپ بروشور سه ماهه
 • تهیه فیلم
 • ارزشیابی دوره ای
 • بررسی پتانسیلهای موجود
 • انتخاب مشاور بررسی پتانسیل
 • بررسی پتانسیلهای اجتماعی و اقتصادی
 • تجزیه و تحلیل دست اندرکاران
 • تهیه چارچوب پایش و ارزشیابی
 • تهیه شرح خدمات پایش و ارزشیابی
 • انتخاب مشاور پایش و ارزشیابی
 • بازنگری فعالیتهای فاز اول
 • تهیه تجهیزات پایش و ارزشیابی
 • تهیه شاخص پایش و ارزشیابی
 • ایجاد سیستم مدیریت پروژه
-اهم اقدامات:
 •   تشکیل کمیته هماهنگی جهت بررسی ساختار مدیریتی طرح مدیریت پایدار در سطح ستاد و استانهای تهران و سمنان
 •  تشکیل جلسات کمیته هماهنگی دفتر طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک ( حبله رود ) 6 شش جلسه ( جلسه دوازدهم تا هیجدهم )
 • شرکت قائم مقام مجری طرح آقای مهندس زینلی درکارگاه ارزیابی ظرفیت های ملی برای مدیریت جهانی محیط زیست (NCSA ) درتاریخ 19/4/85
 •   شرکت کارشناسان طرح در کارگاه آموزشی – مشورتی توانمندسازی جوامع محلی در راستای مقابله با بیابانزائی کارشناسان ( پروژه ترسیب کربن از تاریخ 4/4/85 لغایت 6/4/85 ) ، استان خراسان جنوبی
  

 • بازدید کارشناسان  طرح از پروژه های اجراشده ( روستاهای نمونه فاز اول ) در استان تهران و سمنان.
 • بازدید کارشناسان دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری ازروستای  آرو با هدف ارائه رهیافتها و دستاوردهای طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک 3/5/85 .
 • بازدید کارشناسان دفتر برنامه ریزی توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی از روستاهای نمونه بهورد و قالیباف در استان سمنان با هدف ارائه رهیافتها و دستاوردهای طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک در تاریخ 2/5/85 .
 • همکاری و مساعدت در خصوص شرکت تشکل زنان لزور در نمایشگاه دستاوردهای شهرستان های استان تهران در شهرستان دماوند.
 •  
  پیشرفت فیزیکی براساس سند طرح : 
   
  الف- مستندسازی
   
  همانطور که در work plan طرح پیش بینی شده مقرر است مستندسازی فاز اول طرح طی مدت زمان 3 ماه انجام شود بدلیل عدم مبادله موافقت نامه میزان پیشرفت فیزیکی فعالیتها در این پروژه نسبت به زمانبندی بسیار عقب میباشد و علی رغم مشکلات موجود موارد ذیل به انجام رسیده است :
  • جمع آوری و فهرست نمودن اسناد و مطالعات موجود ( در فاز اول طرح مدیریت پایدار طی سالهای 82-1376 ) توسط دفاتر را پروژه های آبخیزداری ، آب و کشاورزی ، بیابانزدائی و پروژه چتر ( هماهنگی ) و همچنین مشاورین رویان ، آب ورزان ، جامع ایران و.... همچنین اقدامات ، مطالعات و اسناد موجود در مدیریت آبخیزداری استان تهران و استان سمنان .
  • برنامه ریزی در خصوص برگزاری سمینار علمی ، برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب وخاک کشور ( با تاکید بر تجارب مدیریت پایدار حوزه آبخیز حبله رود)  .
  • تشکیل جلسه با سازمان الکتریک و کارشناسان حقیقی و حقوقی در خصوص تدوین و ایجاد بانک اطلاعاتی طرح شامل :
  • بانک اطلاعاتی رقومی طرح
   بانک اطلاعات کتابشناسی
   بانک اطلاعات رهیافت ها ، فناوریها
   بانک اطلاعات فعالیتهای پروژه 
  • بررسی شرح خدمات مستندسازی و چگونگی انجام مستندسازی فاز اول طرح مدیریت پایدار حوزه آبخیز حبله رود 
  ب- برنامه کلان و استراتژیک
   
  در خصوص تدوین برنامه کلان و استراتژیک به دنبال اقدامات انجام شده در سه ماهه اول و دوم در طی سه ماهه اخیر ( سوم ) ضمن تلفیق شرح خدمات ارسالی مشاورین با تشکیل کمیته هماهنگی و با حضور آقایان : دکتر شریعتی ، دکتر حسینی نیا ، دکتر کاظمی شرح خدمات مورد نظر تدوین و به تصویب رسید ، شرح خدمات مورد نظر به همراه متدلوژی و مدل مربوطه به تأئید اعضاء حاضر در جلسه رسید.

  ج - ظرفیت سازی مشاور دهندگان

  • تهیه شرح خدمات برنامه نیاز سنجی آموزش
  • درخواست اعتبارات مربوطه جهت انجام برنامه نیاز سنجی
  • تهیه متدولوژی جهت اجرای نیاز سنجی آموزشی