در راستای اهداف طرح حبله‌رود در خصوص کاهش فشار دام بر مراتع و کنترل فرسایش، سیل و کنترل گالی طرود و در جهت ایجاد اشتغال و درآمد، پروژه تکنولوژی تولید علوفه هیدرپونیک توسط طرح حبله‌رود به مردم روستاهای لزور و طرود پیشنهاد شد.  پروژه مشارکتی مدیریت مرتع در پایلوت طرود شهرستان فیروزکوه از سه سال پیش از طریق طرح حبله رود در قالب پروژه تغییر و بهبود الگوی معیشت جامعه جهت نیل به توسعه پایدار در منابع آب و خاک در حال اجراء است.
بعد از برگزاری کارگاه‌های توجیهی مردم طرود ضمن استقبال از این پروژه به صورت نقدی (30 درصد) و غیرنقدی (اختصاص زمین و نیروی انسانی) در اجرای این پروژه با طرح حبله‌رود مشارکت نمودند. مابقی اعتبار از محل اعتبارات پروژه منارید تامین شد تا به عنوان یک نوآوری در منطقه اجرا شود. 
 این دستگاه  با تولید روزانه 1/4 تن علوفه تازه ضمن تامین علوفه حدود 300 رأس دام  از تخریب مراتع توسط این تعداد دام جلوگیری می‌نماید.