اهم اقدامات: 

 تهیه جداول مالی

جداول مالی سال  2009  طرح براساس اعتبارات دولتی و  برنامه عمران ملل متحد منطبق بر برنامه  NEX  (راهنمای اجرای ملی) تهیه گردید.

 بکارگیری مشاور فنی و مشاور ارشد بین المللی طرح

   انجام مراحل شناسایی و بکارگیری دو کارشناس بین المللی به نام های آقایان مارک جان استد و حسین جعفری گیو توسط برنامه عمران ملل متحد با توافق و مشارکت مدیر اجرایی طرح حبله رود جهت  بررسی نتایج پروژه، بررسی دقیق پروژه در محل، ارتباط با مردم محلی و سازمان های محلی،  بررسی و بازنگری برنامه کاری سالانه و فعالیت های مربوط به آن، ارتباط با مشاوران ملی و نتایج طرح های تهیه شده توسط آنها، انتقال یافته ها به مدیران و مسئولین طرح و به طور کلی انتقال پیشنهادهای تکنیکی برای پیشرفت بهتر پروژه و تصحیح نقاط ضعف و پرکردن نقایص و.... 

کمیته راهبردی

  هدف تشکيل کميته اي بنام کميته راهبردی مديريت طرح  با شرح وظايف روشن و قانوني در حيطه ماموريت ها و وظايف سازمان هاي عضو است که بتواند مسئوليت هماهنگي، نظارت و ارزشيابي عالي را در راستاي فعاليت هاي تعيين شده  بر عهده بگيرد.

- دومین جلسه کمیته راهبردی در تاریخ 8/4/88  با حضور اعضا برگزار شد و در خصوص بررسی شفاف نتایج، دستاوردها، عدم موفقیت های  احتمالی فاز اول طرح، انجام پایش و ارزشیابی طرح، هماهنگی بین بخش های مختلف سازمان و هماهنگی با سایر سازمان ها و ارگان ها، حضور جوامع محلی در جلسات و سیستم مالی طرح  بحث و تبادل نظر انجام و موارد ذیل به تصویب اعضاء کمیته رسید:

1-  خلاصه ای از رهیافت ها، دستاوردها و عدم موفقیت  احتمالی فاز اول و راهکارهای پیش بینی شده جهت بهره برداری از نتایج فاز اول جهت ادامه کار در فاز دوم توسط مدیر اجرایی طرح تهیه و در جلسه بعدی کمیته ارائه شود (مطابق سند).

2- ارائه خلاصه ای از برنامه های پیش بینی شده برای سال 88  بر اساس اعتبارات دولتی و اعتبارات Work plan ) UNDP).

3- بررسی امکان تجدید نظر در ساختار کمیته (اعضای فعلی+ اعضای جدید) و تعیین شرح وظایف کمیته راهبردی.

4- تعیین زیر مجموعه کمیته راهبردی، تعریف شرح وظایف و اعضا.

5- برگزاری جلسه آتی در 1 ماه آینده

- سومین جلسه کمیته راهبردی در تاریخ 12/5/88  با حضور اعضا تشکیل گردید و طی این جلسه در خصوص تشکیل کمیته راهبردی استانی، تدوین برنامه راهبردی طرح، پیش بینی اعتبار طرح در برنامه پنجم، اعتبارات طرح بحث و  بررسی انجام و موارد ذیل  به تصویب اعضاء رسید:

1- ساختاری مشابه کمیته راهبردی در استان به ریاست رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ها تشکیل، طرح ها و درخواست ها در آن بررسی و در کمیته راهبردی تصویب شود.

2- مقررگردید تا تشکیل و فعال شدن کمیته استانی فعلاً جلسات کمیته راهبردی در فاصله زمانی 1 ماهه تشکیل شود.

3- در جلسه بعد از مشاور زمین کاو گستر  برای حضور در جلسه و  ارائه گزارش دعوت بعمل آید.

4- حضور نماینده جوامع محلی استان سمنان در جلسه بعدی کمیته راهبردی.

پیشرفت فیزیکی براساس سند طرح:

 الف - مستند سازی

در راستای مستند سازی طرح اقدامات ذیل انجام گرفته است:

 • انتشار شماره 2و 3 فصل نامه خبری طرح و ارسال به دفاتر سازمان و مراجع ذیربط
 • تهیه شرح خدمات طراحی وب سایت دو زبانه طرح
 • عقدقرارداد با مشاور نیو دیتا جهت طراحی سایت حبله رود
 • تحویل نمونه اولیه از طرح بصری سایت توسط مشاور
 • ارسال مجموعه مقالات سمینار برنامه ریزی مشارکتی توسعه آب و خاک کشور جهت اعضای کمیته داوری و اجرایی، ارائه کنندگان مقاله، سازمان جهاد کشاورزی و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها، معاونت ها و دفاتر ستادی سازمان، معاونت های ستاد وزارت جهاد کشاورزی، مراکز و موسسات مرتبط
 • اتمام فیلم برداری از پروژه های استان های تهران و سمنان

ب - تدوین برنامه راهبردی

در راستای تدوین برنامه راهبردی اقدامات ذیل انجام گرفته است:

 • ارسال لیست روستاهای نمونه توسط شرکت مهندسین مشاور زمین کاو گستر
 • با توجه به قدیمی بودن منابع اطلاعاتی موجود و با هدف تکمیل آنها، پرسش نامه مفصلی توسط مشاور تنظیم گردید و طی مصاحبه با افراد ذی نفوذ و مطلع در هر روستا و به ویژه اعضای شورای اسلامی روستا (انتخاب تعدادی از روستاهای دارای بیش از 20 خانوار) تکمیل شدند.
 • ارائه پیش نویس گزارش توسط مشاور و انعکاس نقطه نظرات کارشناسان ستاد و استان به مشاور
 • ارائه گزارس نهایی توسط مشاور زمین کاو گستر و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی پیرامون گزارش مذکور
 • انعکاس نقطه نظرات کارشناسی به مهندسین مشاور زمین کاو گستر
 • جهت بررسی گزارش اصلاحی برنامه راهبردی براساس نظرات کارشناسان طرح،  جلسه ای در تاریخ 20/5/88 با حضور آقای مهندس فصاحت مدیر کل دفتر طرح ریزی و هماهنگی، سرکارخانم دکترکیانپور مدیر طرح در UNDP، کارشناسان ستادی، استانی و همچنین مهندسین مشاور زمین کاوگستر تشکیل گردید و  با توجه به بحث های صورت گرفته مقرر شد مشاور براساس شرح خدمات امضاء شده نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
 1.  انجام اولویت بندی به ترتیب زیر حوزه ها و  نوع  اقدامات
 2.  ارائه بهترین و مناسب ترین اشکال سرمایه گذاری 
 3.   انجام زون بندی مدیریتی
 4.  تهیه دستور العمل اجرایی برای 7 مورد موضوعات راهبردی
 5. حضور مشاور جهت ارائه گزارش در چهارمین جلسه کمیته راهبردی  
 • :پیرو جلسه مورخ 20/5/88 مشاور اصلاحیه گزارش نهایی شامل موارد ذیل را در تاریخ 25/6/88 ارسال نمود
 1.  چهارچوب زون مدیریتی               
 2.  زون بندی اداری - سیاسی
 3. تلفیق زون بندی 
 4. اولویت اجرای برنامه ها در زون های مدیریتی - اقدامات راهبردی به تفکیک زیرحوزه های حوزه آبخیز - دستورالعمل اجرایی راهبردها 
 5. GIS نقشه های 

ج – ظرفیت سازی مشاوره دهندگان

 • برگزاری جلسه ارائه گزارش نهایی نیاز سنجی آموزشی توسط مهندسین مشاور بوم آباد  
 • انعکاس نقطه نظرات کارشناسی به مشاور
 • ارسال گزارش نهایی نیاز سنجی برای آقای مهندس جعفری مشاور فنی طرح