پیش بینی فعالیت ها در سال2007 براساس برنامه کاری:
1. انتخاب مشاور برای مستند سازی
2. توسعه سیستم مدیریت اطلاعات (انتخاب متخصص، خرید تجهیزات و آموزش)
3. تهیه کاتالوگ
4. برگزاری جلسات و سمينار و كارگاه جهت نتایج فاز اول
5. تهیه بسته آموزشی نتایج فاز اول
6. چاپ بروشور سه ماهه
7. تهیه فیلم
8. ارزشیابی دوره ای
9. بررسی پتانسیل های موجود
10.انتخاب مشاور جهت تدوین برنامه راهبردی
11.تدوین برنامه راهبردی توسط مشاور
 
 
اهم اقدامات:
 

 • موافقتنامه طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود براساس سند طرح تهیه شد و نیز موضوع در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال پیگیری میباشد.
 • برگزاری جلسه مشترک طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک (حبله رود ) با روسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و تهران
 • برگزاری جلسه آقای دکتر شریفی مدیر ملی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک با مدیران کل منابع طبیعی استان های تهران و سمنان در تاریخ 21/1/86
 • برگزاری جلسه تدوین برنامه راهبردی با مدیران و نمایندگان منابع طبیعی استان های تهران وسمنان مورخ 21/1/86
 • بازدید کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان  یزد  از پروژه حبله رود جنوبي در تاریخ 1/2/86
 • بازدید آقای رایلی از منطقه حبله رود جهت تهیه برنامه راهبردی و ارائه برنامه از سوی ایشان
 • بازدید تعدادی از زنان روستایی لزور از مرتع سوته زار در گرمسار با هدف آشنایی با نحوه نگهداری و بهره برداری از گیاه مرتعی باریجه
 • بازديد مدير اجرايي طرح مديريت پايدار و مدير كل محترم دفتر حفاظت خاك و فرسايش و همكاران استان تهران و شهرستان فيروز كوه از روستای  لزور

 

 
 
پیشرفت فیزیکی براساس سند طرح:
 
الف - مستند سازی
در راستای مستندسازی طرح مدیریت پایدار منابع  آب و خاک (حبله رود ) اقدامات ذیل انجام گرفته است:
 • اسکن مطالعات طرح حبله رود جهت ایجاد بانک اطلاعات
 • مکاتبه با مشاور رویان جهت دریافت نسخه نهایی اطلاعات رقومی حبله رود جنوبی، شمالی و لزور
 • قراردادن اطلاعات طرح حبله رود در سایت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به آدرس : www.frw.org.ir - بخش همکاری های بین المللی – طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود
 • دریافت مجوز چاپ مجموعه مقالات سمينار برنامه ريزي توسعه مشاركتي آب و خاك
 • پيگيري چاپ و ویرایش دوم مجموعه مقالات سمينار برنامه ريزي توسعه مشاركتي آب و خاك
 • تهیه بروشور عملکرد طرح حبله رود
ب - برنامه راهبردی
 • تدوین و تصویب شرح خدمات تدوین برنامه راهبردی
 • ابلاغ تدوین برنامه راهبردی به جناب آقای دکتر کاظمی
 • تشکیل جلسات گروه تدوین برنامه راهبردی  
 • پیگیری تشکیل تیم های مطالعاتی (RRA ) در سطح استان (به استعداد 7 تیم کاری )
ج- ارزیابی اقدامات انجام شده در فاز اول
براساس تصمیمات دفتر طرح مدیریت پایدار مقرر گردید ارزیابی از فعالیت های اجراء شده در روستاهای نمونه فاز اول طرح حبله رود توسط کارشناسان طرح (ستاد و استان) انجام گیرد که این مهم با طراحی فرم های ارزیابی در حال انجام میباشد.