- اهم اقدامات:
 
  
 تهيه دستور العمل ها
  برپايه تجارب 5 ساله فاز اول اجرای طرح و ضرورت تعيين دقيق برنامه ها لازم است كه در ابتدا بر اساس سند تدوين شده نسبت به تهيه دستور العمل اجرائي اقدام شود. دستورالعمل مذكور كمك موثري به تعيين مسير حركت طرح خواهد كرد و اين امكان را فراهم خواهد نمود كه طرح در دستيابي به اهداف تعيين شده خود موفق باشد. در واقع دستورالعمل اجرائي مشخص كننده اهداف، فعاليت ها و بروندادهاي سند همراه با تعيين زمان اجراي هر فعاليت به انضمام ساختار و سازمان كاري ، تجهيزات ، امكانات و اعتبارمناسب براي تحقق اهداف مذكور است.
 
تهيه برنامه كاريWork plan
  در آغاز فاز دوم طرح مديريت پايدار منابع آب وخاك (حبله رود) براي زمان بندي فعاليتهاي تعريف شده در 8 بخش سند لازم بودبرنامه كاري يا Work Plan براي هريك از فعاليتها تعريف و براساس زمان بندي ، اجراء گردد. لذا با جلسات مستمري كه با UNDP برگزار گرديد و طی دو ماه كار فشرده Work Plan طرح تدوين گرديد.
  همچنين يك نرم افزار براي جزئيات ، عناوين وآيتم هاي اجرايي هر فعاليت با عنوان (مايكرو سافت پروجكت )نيز در كنار Work Plan براي مشاهده دقيق برنامه هاي اجرايي با استفاده از اطلاعات دفتر حبله رود تكميل و نهايي گرديد. اين نرم افزار كمك مي كند تا جزئيات هر برنامه سه ماهه براي مديران و كليه دست اندركاران پروژه پيش بيني گردد و همينطور قابليت تغيير و جابجايي را در هر بخش دارا می باشد.  در برنامه كاري تهيه شده كه مبتني بر برنامه اطلس سازمان ملل و به دو زبان انگليسي و فارسي است به طور مشخص فعاليتهاي هر بخش شامل زمانبندي و هزينه معين شده است.
 
جلسات هماهنگي
  با هدف تسريع در فعاليتهاي طرح و ايجاد هماهنگي در برنامه ريزي هاي انجام شده علي الخصوص در سطح ستاد و استانها مقرر شد جلسات هماهنگي دائمي و مستمر هفتگي در دفتر طرح تشكيل شود. اين جلسات با حضور اعضا دائمي طرح و اعضا مدعو بر حسب نياز تشكيل مي گردد. ماهيت كاري برگزاري جلسات كميته هماهنگي طرح حبله رود به تدوین برنامه ها و هماهنگی بخشهای مختلف طرح در فاز دوم بر مي گردد كه بر اساس آن نقش نظارتي براي ستاد و نقش اجرائي براي استانها در نظر گرفته شده است . تاكنون 13 جلسه كميته هماهنگي در محل دفتر طرح تشكيل شده است.
 
 تجهيز و راه اندازي دفتر ستادي طرح
 در راستاي تجهيز، راه اندازي و تقويت دفتر ستادي طرح علاوه بر مدير اجرائي طرح شش نفر همكار طرح كه همه كارشناس ارشد و كارشناس هستند در دفتر طرح مستقر گرديدند. هم چنين از نظر  تجهيز دفتر امكانات مناسبي در دفتر طرح موجود مي باشد علاوه بر آن نسبت به خريد و مستقر كردن اقلام زيرتوسط برنامه عمران سازمان ملل در دفتر طرح نيز اقدام شده است.
1- نوت بوک چهار دستگاه2- اسكنر يك دستگاه 3- پرينتر دو دستگاه
تجهیز و راه اندازی دفتر طرح ملی حبله رود
 
 تهيه وتدوین موافقت نامه طرح 
تدوين موافقتنامه طرح مديريت پايدار منابع آب و خاك حبله رود يكي از ضروري ترين فعاليتها می باشد بدين منظور طي جلسات كارشناسي متعدد و بر اساس سند طرح نسبت به تدوين موافقتنامه اقدام شد. با پيگيريهاي مكرر موافقت نامه به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيد. در حال حاضر با هماهنگي هاي انجام شده ، 50درصد تخصيص به طرح داده شده كه با ابلاغ آن موافقت به عمل آمده است و با حل مشكل اعتبار هزينه اي در آينده اميد مي رود كه مقوله اعتبارات طرح به سرانجام مناسبي برسد.
 
- پيشرفت فيزيكي براساس سند طرح:
بر اساس برنامه كاري و موافقت نامه طرح مقرر است كه در سال اول حدود 10 درصد از اهداف سند به شرح ذيل پيگيري و اجراء گردد:
 
 • مستندسازی فعالیتهای فاز اول و شروع مستندسازی فاز دوم
 •  تدوین برنامه راهبردی
 • راه اندازي سيستم پايش و ارزشيابي طرح
 • هماهنگي چند بخشي و سازماني
 • ظرفيت سازي برنامه ريزان و تسهيلگران
 • كه در خصوص هر يك از فعاليهاي ياد شده تاكنون اقدامات زير انجام گرفته است
  الف - مستند سازي:
  مستندسازي فاز اول
  همانطور كه در Work plan طرح پيش بيني شده است مقرر است مستند سازي فاز اول طرح طي مدت زماني سه ماه انجام شود و از مستندات بدست آمده در تدوين برنامه استراتژيك استفاده گردد . مستند سازي فاز دوم طرح بايستي با شروع فاز دوم و طي سالهاي اجراي طرح بطور مستمر و نظام مند انجام گردد. جهت مستند سازي فاز اول طرح گامهاي زير شامل جمع آوري آمار و اطلاعات، درخواست شرح خدمات از مشاورين براي مستند سازي ،تدوين نهائي شرح خدمات و طراحي سميناري علمي براي ارائه مستندات طرح برداشته شده است.
  -جمع آوري آمار واطلاعات
  در اين بخش آمار، اطلاعات و مطالعات مربوط به حبله رود شامل مطالعات توجيهي حبله رود شمالي، مطالعات توجيهي حبله رود جنوبي، مطالعات زيست بوم لزور، مطالعات آب ورزان در دشت گرمسار، مطالعات آبساران، مطالعات اجرايي ده نمك، مطالعات دليچاي بعلاوه كليه اسناد مدارك و مكاتبات موجود در پروژه هاي بيابان زدائي، آبياري و كشاورزي گرد آوري شده و اقدام لازم جهت اخذ مطالعات انجام شده در سطح حوزه توسط ساير بخشها صورت پذيرفته كه مجموعه اين اطلاعات در بانك اطلاعاتي طرح ذخيره و در دسترس مراجعه كنند گان قرار خواهد گرفت.
  - تدوين شرح خدمات مستندسازي
  در راستاي تدوين شرح خدمات مستند سازي فاز اول طرح حبله رود مكاتباتي با مشاورين ملي مرتبط انجام و پيش نويس اوليه در خصوص شرح خدمات مستند سازي فازاول تهيه شد. اين شرح خدمات طي جلسات كارشناسي در محل دفتر طرح مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت شرح خدمات مستندسازي فاز اول تهيه و تدوين گرديد.
  -سمينار علمي مستند سازي دستاوردهاي حبله رود
  اهداف عمده برگزاری سمینار مذکور عبارتند از:
  تبادل نظر در خصوص چگونگی جلب مشارکت مردم بویژه جوامع محلی در پروژه های توسعه ای با نگاه به تجارب موفق طرحهای مشارکتی در دنيا و کشور، تبادل نظر در خصوص دستاوردهای طرح حبله رود در ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بررسی روش اجرا، سازمان كاري، تجارب، فرصت ها، چالش ها و دستاوردهاي طرح حبله رود
  محورهای بحث:
  محورهای عمده برگزاري سمينار عبارتند از:
  ضرورت ها، دلایل و اهداف شكل گيري طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود، چگونگی انتخاب حوزه با تاکید بر تجربیات منطقه ای، بررسي و تحليل مباني نظري، چارچوب تئوریک و روشهاي تحقيق در پروژه های مشارکت محور بررسی نقد و ارزیابی کیفی و کمی 4 سند طرح به تفکیک هر پروژه ( نقاط قوت و ضعف)، چگونگي استفاده بهينه از دستاوردها و فرصتهاي بدست آمده در پروژه حبله رود، چگونگي احتراز و كمرنگ كردن ضعف ها و تهديدها در پروژه های مشارکتی و تقویت نقاط قوت طرح با تاکید بر دستاوردهای حبله رود و .......
   
  مستند سازي فاز دوم
  بر اساس سند تهيه شده فاز دوم مقرر است كه از ابتداي شروع فاز دوم نسبت به انجام مستندسازي فعاليتهاي طرح اقدام شود. بر اين اساس و بر پايه فعاليتهاي ديده شده در فاز دوم اقدامات زير در اين مرحله بايستي انجام پذيرد.
  1- راه اندازي سيستم اطلاعات مديريت طرح (MIS) در سطوح ستاد، استان و شهرستان (براي فازهاي اول و دوم) شامل:
  1-1- ايجاد مركز اسناد و كتابخانه مركزي طرح حبله رود شامل:
  1-2- ايجاد بانك اطلاعاتي طرح شامل:
  1-2-1- بانك اطلاعات رقومي طرح
  1-2-2- بانك اطلاعات كتاب شناسي
  1-2-3- بانك اطلاعات رهيافت ها و فناوريها
  1-2-4- بانك اطلاعات فعاليتهاي پروژه
  1-3- ايجاد وب سايت طرح
  در اين ارتباط تاكنون فعاليتهاي زير انجام شده است: 
  •  تدوين برنامه كاري مستند سازي
  • جمع آوري مدارك و اسناد موجود در طرح
  • انجام مستند سازي از كليه جلسات تشكيل شده طي فاز دوم
  • زمينه سازي جهت استخدام كارشناس سيستم مديريت اطلاعات
  • زمينه سازي جهت بكارگيري دو نفر نيروي پاره وقت جهت انجام مستند سازي
  • پيگيري انتشار خبرنامه طرح كه بر اساس سند فاز دوم طرح هر سه ماه يكبار خبر نامه به دو زبان ( انگليسي و فارسي ) بايد تهيه گردد.
  ب -تدوين برنامه راهبردی
  بر اساس سند تدوين شده بايستي نسبت به تدوين برنامه راهبردی (ظرف مدت شش ماه )در سطح كل حوزه حبله رود اقدام گردد كه اين برنامه چارچوب كلي حركت طرح را در طول اجراي برنامه معين خواهد نمود. بر اين اساس تاكنون اقدامات ذيل انجام شده است:
 • درخواست پيش نويس شرح خدمات از مشاورين
 • بررسي شرح خدمات رسيده توسط كارشناسان طرح
 • تلفيق شرح خدمات مذكور
 • درخواست اعلام اسامي مشاوران ذيصلاح انجام كار از سازمان مديريت و برنامه ريزي
 • دريافت اسامي مشاورين
 • بديهي است كه تلاش خواهد شد پس از طي مراحل اداري كار سريعا نسبت به انعقاد قرارداد با مشاور ذيصلاح پيگيريهاي لازم صورت پذيرد.
    
  ج -هماهنگي بين بخشي و فرا بخشي
  براي هماهنگي بين بخشي و فرابخشي در سند فاز دوم مقرر است با تشكيل كميته هاي راهبردی  و كميته پايش و ارزشيابي و تشكيل كميته هماهنگي در ستاد اين مهم محقق گردد. بر اين اساس ساختار مديريتي طرح به شرح ذيل تهيه و تدوين گرديد.
   ساختار مديريتي طرح حبله رود
    
   كميته راهبردی مديريت طرح متشكل از اعضاي سطوح بالا جهت ايجاد هماهنگي درون بخشي ، بين بخشي و بين استاني در فواصل زماني هر سه ماه تشكيل جلسه خواهد داد تا:

 • برنامه کار و بودجه ساليانه را تصويب کند.
 • بر مديريت مالي و عملياتي پروژه نظارت کند.
 • براساس گزارش ارائه شده از کميته پايش و ارزشيابي روند اجراي فعاليتهاي پروژه را پايش و ارزشيابي کرده و راجع به نحوه ادامه آنها اخذ تصميم نمايد.
 • هماهنگي و همكاري لازم را با بخش هاي ستادي وزارت جهاد كشاورزي و ساير سازمان ها و وزارت خانه ها مقامات ستادي و استاني , UNDP, FAO , سازمان هاي غيردولتي و ديگر نهادهاي مردمي ارتقاء ببخشد.
 • مدير اجرايي پروژه را با پيشنهاد مدير ملي پروژه منصوب نموده و يا تعويض نمايد.
 • به مدير ملي پروژه و مدير اجرايي براي حل مشكلات اجرايي و ايجاد هماهنگي لازم در اجراي فاز دوم كمك نمايد.
 • اولين جلسه كميته عالي مديريت طرح با حضور رياست محترم سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري بعنوان رئيس كميته و كليه اعضا ، در تاريخ 6/5/2006 برگزار گرديد كه اهم مصوبات اين جلسه عبارتنداز :
 • تعيين اعضاي اصلي جلسه
 • معرفي مدير اجرايي طرح
 • تصويب اعتبار سال 1385
 • تاكيد بر معرفي مديران اجرايي استانها
 • تسريع در اجراي طرح ظرف مدت زماني 3 سال به جاي 5 سال .
 • دعوت از معاون ترويج و نظامهاي بهره برداري و معاون پشتيباني و برنامه ريزي اقتصادي وزارت جهادكشاورزي به عنوان اعضا دائمي كميته .
 • با تاكيد رياست محترم سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور و قول مساعد مدير كل محترم دفتر امور آب ، كشاورزي و منابع طبيعي مقرر گرديد كه اعتبار هزينه اي طرح از طريق اعتبارات هزينه اي سازمان تامين گردد  
 •   

     

    

  د - پايش و ارزشيابي طرح

     انجام پايش و ارزشيابي از جمله بخش هاي مهم ديگر سند است كه در آن تاكيد جدي بر انجام پايش و ارزشيابي طرح شامل پايش و ارزشيابي فعاليتها و عملكردها پايش و ارزشيابي زيست محيطي و......... صورت گرفته است . تاكيد مهم در فرآيند پايش و ارزشيابي بر جنبه مشاركتي بودن اين مقوله است. 

  ارزشیابی و پایش مشارکتی، یکی از جنبه های ضروری پروژه های مشارکتی می باشد که جوامع محلی و تصمیم گیرندگان با استفاده از نتایج آنها در خصوص موفقیت و عدم موفقیت و ادامه تغییر فعالیتهای پروژه ها تصمیم گیری می نمایند. پایش و ارزشیابی مشارکتی باید توسط مجموعه مشارکت کنندگان و ذینفعان اعم از جوامع محلی، کارشناسان و تصمیم گیرندگان صورت پذیرد. از آنجا که جوامع محلی در کلیه مراحل تصمیم گیری، طراحی و اجرای فعالیتها نقش اصلی و محوری را برعهده دارند لذا می بایست در انجام فرآیند پایش و ارزشیابی نیز در مسائلی از قبیل: تصمیم گیری در خصوص موضوعات مورد پایش، تعیین شاخصهای پایش و ارزشیابی، جمع آوری اطلاعات و داده برداری، آنالیز و ارزیابی اطلاعات و در نهایت بکارگیری و استفاده از اطلاعات جمع آوری شده نقش محوری را برعهده داشته باشند. به طور عمده پایش و ارزشیابی مشارکتی سه هدف اساسی را در بر می گیرد:

  الف – به عنوان یک ابزار مدیریتی جوامع محلی و تصمیم گیرندگان را در بررسی میزان تأثیر گذاری فعالیتها و اقدامات خود کمک نموده و کارآیی آنها را افزایش می دهد

  ب- پایش و ارزشیابی مشارکتی، یک فرآیند آموزشی می باشد که میزان آگاهی و درک مشارکت کنندگان را از فعالیتها و اقدامات روزمره و فاکتورهای متعددی که بر فعالیتهای آنها تأثیرگذار است ارتقاء می دهد.

  ج- همچنین تعیین مشکلات و دلایل عدم موفقیت فعالیتها را میسر نموده و اجتناب و یا حل مشکلات مذکور را امکان پذیر می سازد. پایش و ارزیابی مشارکتی، نشان خواهد داد که آیا انتخاب فعالیتها با اهداف متناسب بوده است یا خیر و در صورت نیاز فعالیتها اصلاح شده یا فعالیتهای جدید که بتوانند ما را به هدف تعیین شده برسانند، انتخاب و اجرا خواهند شد. از اینرو نیاز است که کلیه جوامع محلی منطقه اعم از ( کشاورزی، دامداران، مرتعداران و . . . ) در شناسایی و انتخاب شاخصهای پایش و ارزیابی به طور فعال دخالت نمایند، تا اطمینان حاصل نمایند که شاخصهای مورد نظرشان به طور مناسب در سیستم پایش گنجانده شده تا بتوانند موفقیت یا عدم موفقیت این شاخصها را ارزیابی نمایند.   

    تاکنون در بخش پایش و ارزشیابی فعالیتهای زیر انجام گرفته است:

   

 • بررسی چگونگی تدوین سند پروژه
 • تهیه گزارش پایش و ارزشیابی
 • ارايه گزارش پایش و ارزشیابی در جلسه كميته هماهنگي
 • تهيه گزارش ارزيابي روستاي بهورد حبله رود 
 • اجرای روز آبخیزداری در روستای  آرو (با همکاری مردم محلی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و UNDP)
  • بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی و همراهان از نمایشگاه دستاوردهای پروژه حبله رود در تاریخ
    16/12/1384
    
   تصاويري از مراحل نصب تجهيزات ايستگاه هواشناسي آرو – حبله رود