اهـم اقـدامـات:

  • در راستای هماهنگی بین طرح حبله رود و پروژه منارید در تاریخ 18/7/90  مشاورین این پروژه از روستاهای نمونه حبله رود در استان تهران بازید بعمل آوردند.
  •  شرح خدمات کمیته فنی و کمیته استانی طرح حبله رود تهیه و تدوین گردید.
  •   سند راهبردی طرح حبله رود به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه گردید.
  •    در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان دماوند و در راستای آگاه سازی مسئولین همکاران طرح حبله رود در استان تهران در این جلسه حضور یافته و در خصوص اهداف و برنامه های فاز جدید طرح حبله رود توضیحات لازم را ارائه نمودند.
  • در جلسه ای که با حضور گروه کارشناسی  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران برگزار گردید، ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص اهداف طرح در فاز جدید از سوی کارشناسان دفتر طرح در استان تهران، مقرر شد  موضوعات مرتبط با بحث معادن که در محدوده طرح حبله رود پیگیری می شود،  به لحاظ اهمیت و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی های بیشتر، در جلسات اصلی با حضور کارشناسان طرح در استان تهران، مطرح و پیگیری گردد.

 اقـدامـات انجام شده براساس سند طرح:

تدوین برنامه راهبردی حوزه

-کارگاه دو روزه آشنایی با اصول برنامه ریزی راهبردی طی روزهای 3و 4 مهرماه در محل سالن جلسات سازمان با حضور کارشناسان و مدیران طرح حبله رود و پروژه منارید برگزار گردید. در اولین روز کارگاه آقای دکتر محقق به تشریح مباحثی پیرامون اهمیت و ضرورت برنامه ریزی راهبردی، مفاهیم اساسی، تعاریف، ارکان و فرایند برنامه ریزی راهبردی پرداختند و با توضیح این مطلب که برنامه ریزی فرآیندی برای رسیدن به اهداف و مهمترین و کلیدی ترین سند برای رشد و پلی بین وضعیت موجود و وضعیت هدف است، ارکان و فرآیند برنامه ریزی راهبردی را به شرح ذیل برشمردند:

 شناخت وضع موجود - ترسیم چشم انداز یا جایگاه مطلوب - تعیین ماموریت یا راه رسیدن به جایگاه مطلوب- اصول و ارزش ها - تعیین اهداف راهبردی- تحلیل و ارزیابی اهداف راهبردی (SWOT analysis)- تعیین فعالیت های لازم - مدیریت برنامه

درادامه کارگاه با تشکیل سه کارگروه مباحث مطرح شده به صورت عملی تمرین شد . در دومین روز کارگاه آقای دکتر محقق به تفاوت بین مدیریت پروژه و  مدیریت راهبردی اشاره نموده و اظهار داشتند که در برنامه ریزی راهبردی حداکثر کل طلبی  ولی در مدیریت پروژه حداکثر جزئی نگری حاکم است. همچنین در خصوص اصول و تکنیک های مدیریت پروژه و مثلت مدیریت پروژه توضیحاتی را ارائه نمودند.سپس با اشاره به فرآیند سنتی مدیریت پروژه که شامل مراحل: آغاز – برنامه ریزی یا توسعه- تولید یا اجرا- نظارت و کنترل- پایان است، تفاوت رویکرد نوین با  رویکرد سنتی در  مدیریت پروژه را  فرآیند چرخه ای که نتیجه آن زایش پروژه ها است، دانستند و در ادامه به تشریح  مدیریت چرخه پروژه براساس مدل MPMM  و رویکرد چارچوب منطقی پروژه پرداختند. لازم به ذکر است با تشکیل سه کارگروه مباحث مطرح شده بصورت عملی تمرین گردید.

-کارگاه آموزشی برنامه ریزی چند معیاره در راستای تدوین برنامه راهبردی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک (حبله رود)  طی روزهای 27و 28 مهرماه در مرکز آموزش دکتر جوانشیر با حضور کارشناسان ستادی، استانی و مشاورین طرح حبله رود کارشناسان و مشاورین پروژه منارید برگزار شد. در اولین روز کارگاه آقای دکتر ماهینی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به تشرح مباحثی پیرامون مفاهیم مقدماتی ارزیابی و آمایش سرزمین، ارزیابی سرزمین به روش مک هارگ و روش دکتر مخدوم برای ایران پرداخته و  انواع مدل های ارزیابی سرزمین، روش های ارزیابی سرزمین، استانداردسازی، آمایش سرزمین و روش ها و مراحل آن را  با ذکر نمونه هایی عملی معرفی کردند. طی دومین روز کارگاه با استفاده از نرم افزار  Idrisi Klimanjaro مباحت روز گذشته بصورت عملی توسط حاضرین در کارگاه تمرین گردید.

-  انعقاد قرارداد تهیه وضع موجود کاربری اراضی در حوزه آبخیز حبله رود و تهیه گزارش کاربری اراضی توسط مشاور

- تدقیق اطلاعات محیطی پایلوت های استان تهران براساس نقشه های رقومی25000/1 و  نقشه های  رقومی ده متری سازمان نقشه برداری کشور توسط کارگروه تدوین استان تهران

- انتخاب پایلوت های اجرایی، تهیه نقشه های پایه، فیزیوگرافی و ...... و جمع آوری خلاصه اطلاعات پایه پایلوت های استان سمنان توسط کارگروه تدوین برنامه استان سمنان

مستند سازی

 -انتشار شماره های  سیزده و چهارده  فصل نامه خبری طرح و ارسال به دفاتر سازمان و  مراجع ذیربط

-تهیه مطلب، ویرایش و  به روز رسانی اطلاعات سایت حبله رود

 -انعقاد قرارداد جهت طراحی لوگو و امور تبلیغاتی و اطلاع رسانی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود با مهندسین  مشاور انتشارات عمران

 -طراحی لوگو طرح

 -تهیه دو نسخه فیلم کوتاه و فیلم کوتاه با زیر نویس انگلیسی

 اقدامات اجرایی جهت اعمال مدیریت جامع با مشارکت مردم

استان سمنان

- تهیه طرح ساماندهی بهره برداری محصولات فرعی (باریجه) توسط تشکل محلی حوزه رامه 

- بازدید بهره برداران  ایوانکی از سایت تولید کمپوست مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی سمنان

- بازید بهره برداران ایوانکی از گلخانه تولید آلوئه ورا  درجزین سمنان

- بازدید نمایندگان تشکل زنان زنبوردار رامه از شرکت بسته بندی صنایع غذایی سپید گل کرج