اهم اقدامات: 

-   تهیه جداول مالی طرح براساس اعتبارات برنامه عمران ملل متحد منطبق بر برنامه NEX (راهنمای اجرای ملی).

-   تهیه و تنظیم برنامه کاری (Work plan)  سال 2011 طرح حبله رود.

-  تنظیم مدارک مالی طرح براساس گزارش حسابرسان رسمی و بین المللی برنامه عمران ملل متحد.

-  تهیه جداول مالی طرح براساس اعتبارات برنامه عمران ملل متحد منطبق بر برنامه NEX (راهنمای اجرای ملی).

-  تهیه و تنظیم برنامه کاری (Work plan)  سال 2011 طرح حبله رود.

پیشرفت فیزیکی براساس سند طرح:

مستندسازی:

-   انتشار نهمین شماره  فصل نامه طرح و ارسال به دفاتر سازمان و مراجع ذیربط.

-  ویرایش و به روز رسانی اطلاعات سایت حبله رود.

-  ارائه نسخه اولیه فیلم مستند حبله رود و برگزاری جلسه کارشناسی پیرامون فیلم تهیه شده با حضور کارشناسان استانی و ستادی و انعکاس نقطه نظرات به مشاور جهت اعمال موارد مطرح شده در نسخه نهایی.

- ارائه نسخه نهایی فیلم بلند  مستند حبله رود توسط مشاور.

تدوین برنامه راهبردی:

 • جهت بررسی سرفصل­های گزارش وضع موجود حوزه آبخیز حبله­رود جلسه ای در تاریخ 14/7/89 برگزار گردید. سرفصل های مورد  نیاز  برای تدوین برنامه راهبردی تعیین گردید.
 • جلسه ی برنامه ريزي جهت تدوين گزارش وضع موجود حوزه آبخيز حبله رود در تاریخ 10/8/89 با حضور کارشناسان طرح و مشاورین ملی برگزار گردید طی جلسه مذکور و  بر اساس موافقت تمامي شركت كنندگان مقرر گردید كه در اين مرحله فقط بر روي راهكارهاي اجرائي تهيه گزارش وضع موجود تكيه شود.
 • اولین کارگاه تدوین برنامه راهبردی توسط دست اندرکاران طرح از تاریخ 27/9/89 لغایت 28/9/89 در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه برگزار گردید. در این کارگاه مراحل تدوین برنامه راهبردی تبعیین گردید سپس کارگروه های مورد نیاز جهت تدوین برنامه راهبردی در سطح کلان را به صورت ذیل تعیین گردید:

-         کارگروه های کارشناسی

-         کارگروه پایش استانی

-         کارگروه راهبردی سطح ملی

در ادامه، کارگروه های مورد نیاز جهت تدوین برنامه راهبردی حوزه آبخیز تعیین شدند و از مدیران اجرائی دو استان درخواست گردید کارشناسان مرتبط در هر یک از کارگروه ها را معرفی نمایند. سپس شرح خدمات کارگروه ها در اختیار آنان قرارگرفت و مقرر شد هریک از کارگروه ها در خصوص شرح خدمات خود اعلام نظر نمایند. دومین روز کارگاه براساس نظر اعضاء اولین گام در تدوین برنامه راهبردی حوزه، مطالعه وضع موجود تعیین گردید و مقرر شد کارگروه های معرفی شده در روزگذشته اطلاعات موجود را مورد بررسی قرار دهند و بخش هائی از آن را که ضروریست، به روز رسانی گردد. سپس پیشنهاد شد در گزارش ارائه شده توسط کارگروه ها عنوان شود که چه بخش هائی به روز شده و چه بخش هائی به روز نشده و دلیل آن نیز ذکر گردد و فرمت کلی زیر برای ارائه گزارش ها پیشنهاد گردید.

خلاصه گزارش

شرح به روز شدن اطلاعات

پیشنهادات کلی

منابع اطلاعاتی

 همچنین مقرر گردید کارگروه فیزیوگرافی هرچه سریعتر تعداد روستاهای حوزه آبخیز حبله رود را در اختیار کارگروه  اقتصادی- اجتماعی قرار دهد تا کارگروه اقتصادی- اجتماعی پس از دریافت اطلاعات فوق تعداد روستاهای واقعی در حوزه را مشخص نماید و کارگروه ها برای اطلاع از نتیجه مطالعات یکدیگر و نیز هماهنگی بیشتر بایستی با هم در تماس باشند.

 • براساس مصوبات کارگاه فیروزکوه  اعضای کار گروه های تدوین برنامه راهبردی و مسئولین کارگروه های محیطی و اقتصادی- اجتماعی هر دو استان تعیین گردید.
 •  کارگاهی با حضور اعضاي کارگروه اقتصادي- اجتماعی استان تهران و سمنان در تاریخ 18/10/89 در شهر گرمسار برگزار گردید در این کارگاه نحوه تدوین برنامه راهبردي بر اساس سند طرح تشریح و درباره نقش کارگروه اقتصادي- اجتماعی در تدوین  برنامه راهبري توضیح داده شد. در پایان مقرر گردید اعضاي کارگروه، مطالعات رویان و زمین کاوگستر را مطالعه نمایند و خلاصه اي از مطالعات تهیه و کمبود هاي هر بخش را مشخص نمایند.
 • کارگاه به روز رسانی مطالعات اقتصادی- اجتماعی در تاریخ 3/11/89 در محل سالن جلسات معاونت آبخیزداری برگزار گردید و کارگروه های استان های تهران و سمنان گزارش کار یک هفته خود را ارائه نمودند و کارگروه محیطی استان تهران توضیحاتی را در خصوص فعالیت های انجام شده ارائه کردند و مقرر گردید شرح خدمات توسط کارگروه های استان های تهران و سمنان نهایی گردد و جداول مورد نیاز جهت به روز رسانی مطالعات اقتصادی – اجتماعی از سوی مشاور مشارکت جوامع محلی  تعیین گردد همچنین مطالعات رویان به عنوان پایه مطالعات قرار بگیرد و  شاخص های پیشنهادی از سوی هر دو استان به مشاور مشارکت جوامع محلی ارائه گردد. طی کارگاه مذکور زیر حوزه های گورسفید، نمرود، مرزداران، دلیچایی، بنکوه و دشت گرمسار  در حوزه آبخیز انتخاب گردیدند.
 • کارگاه جمع بندی اطلاعات به روز شده گروه محیطی با حضور مدیران اجرایی، مسئولین کارگروه استان های تهران و سمنان و کارشناسان مرتبط در تاریخ 20/11/89 برگزار گردید و آقای مهندس محمدی مدیر اجرایی طرح  با اشاره به محدودیت زمانی خواستار تسریع درفعالیت ها شدند و در ادامه کارگاه کار گروه محیطی استان های تهران و سمنان گزارش گروه را  به صورت پاورپوینت ارائه نمودند. سپس در خصوص شرح خدمات ارسالی استان تهران و سمنان بحث و گفتگو انجام شد و کارشناسان هر دو گروه به بازنگری مجدد شرح خدمات مذکور پرداختند.
 •  کارگاه ارائه گزارش نهایی کارگروه های محیطی و اقتصادی- اجتماعی در تاریخ 27/11/89  برگزار گردید، دلایل انتخاب محدوده مورد مطالعه (پایلوت شماره 1) اثرات آبخیز بالادست بر آبخوان پایین دست (دشت گرمسار) به عنوان تهیه یک الگو مناسب و برقراری ارتباط کامل بین آن ها، وجود ایستگاه های هیدرومتری در واحد های هیدرولوژیکی انتخابی، امکان پایش و مانیتورینگ، نحوه استقرار سازندهای زمین شناسی که نمونه ای  از کل 1.200.000 هکتار است و پدیده های مخرب و  نحوه بهره برداری از اراضی نیز نمونه ای از کل محدوده است عنوان گردید و دو پایلوت دیگر در شرق و غرب (پایلوت شماره 2) این حوزه دیده شده است که در کارگاه مذکور اطلاعات پایلوت شماره 1 توسط کارگروه محیطی استان های تهران و سمنان در شش زیر حوزه  1- گورسفید 2- نمرود 3- دلیچایی 4- بنکوه  5 - مرزداران 6- گرمسار به صورت پاورپوینت و در بخش مطالعاتی ذیل  ارائه شد:

- مطالعات هواشناسی

- مطالعات زمین شناسی

  مطالعات ارزیابی منابع و تناسب اراضی -

- مطالعات کاربری اراضی و پوشش گیاهی

  مطالعات منابع آب-

- مطالعات فرسایش و رسوب

 کارگروه اقتصادی- اجتماعی استان سمنان گزارش مربوط به بخش جمعیت استان های تهران و سمنان را ارائه نمودند و در ادامه کارگاه در خصوص وظایف راهبر تدوین برنامه که  بایستی اطلاعات به روز شده را کنترل و در چهارچوب مورد نظر و مشخص قرار دهد گفتگو شد و مقرر گردید گزارش مذکور  نشان دهنده وضعیت زیستی و انسانی و وضعیت مطلوب منطقه  باشد تا ما را  به وضع موجود برساند همچنین تهدیدها مشخص شود.آقای دکتر فرزین  مدیر طرح حبله رود در برنامه عمران ملل متحد با اشاره به نحوه تدوین برنامه اظهار نمودند در ابتدا یک فرضیه وجود دارد و براساس  یک فرضیه  اطلاعات جمع آوری می شود و این اطلاعات و تجربه الگو را که هدف طرح است را تکمیل می نماید، اطلاعات بایستی براساس شاخص هایی که از ابتداء مشخص شده جمع آوری گردد و چالش های ما در تدوین برنامه راهبردی شاخص ها و دسته بندی آن ها است. در این اطلاعات ارائه شده تعداد متغیرها بسیار زیاد است و این اطلاعات بایستی براساس هدف جمع آوری می شد.آقای مهندس عقیقی عنوان نمودند که بایستی از پتانسیل، قابلیت، مشکلات و تهدیدات منطقه شناخت داشته باشیم و در مرحله بعد با توجه به نیاز و رویکرد و هدف طرح اطلاعات مورد نیاز تهیه شود  و در نهایت مقرر گردید با برگزاری کارگاه دو روزه تدوین الگوی برنامه  راهبردی تهیه و در  30-20 صفحه  ارائه شود.

 •  در خصوص نحوه به روز رسانی اطلاعات حوزه آبخیز حبله رود جلسه ای در تاریخ 4/12/89 برگزار گردید و آقای مهندس عقیقی هدف از برگزاری جلسه را نحوه به روزرسانی اطلاعات موجود و نیز تعیین تاریخی برای تحویل نهائی آن بیان نمودند همچنین یادآور شدند که در صورت تقسیم حوزه به دو اولویت 1 و 2 در زمان تدوین برنامه، ممکن است مسائلی مانند جامع نگری نادیده گرفته شوند، بنابراین تدوین برنامه راهبردی باید با در نظر گرفتن کل حوزه انجام بپذیرد و در نهایت با توجه به بحث های صورت گرفته، بنا شد که از این پس هم برای به هنگام سازی داده ها و هم برای تدوین برنامه راهبردی، کل حوزه آبخیز حبله رود (شامل زیرحوزه های غربی و شرقی و مرکزی) به عنوان یک حوزه واحد در نظر گرفته شده و به روزرسانی داده ها و نیز تدوین برنامه راهبردی برای هر سه زیر حوزه به صورت همزمان انجام پذیرد. همچنین نحوه تقسیم بندی وظایف استان ها  جهت به روزرسانی داده ها برای کل حوزه آبخیز حبله رود انجام شد و تاریخ تعیین شده برای به روز رسانی داده ها تا آخر اسفند ماه در نظر گرفته شد و استان ها می بایست، اطلاعات به روز شده خود در بخش هائی که مسئولیت به هنگام سازی آن با استان دیگر است را در اختیار یکدیگر قرار دهند و مسئولیت ارائه نهائی گزارش کار تیم اقتصادی-اجتماعی با مشاور مشارکت جوامع محلی خواهد بود که گزارشات نهائی این کارگروه را برای کل حوزه آبخیز حبله رود هرچه سریعتر در اختیار دفتر قرار خواهند داد. 
 • به منظور تعیین شاخص ها جهت تدوین برنامه راهبردی جلسه ای در تاریخ 8/12/89 برگزار گردید و آقای دکتر فرزین  در مورد 4 بخش پیشنهادیشان برای تدوین برنامه راهبردی حوزه آبخیز حبله رود صحبت نموده و آن را به صورت زیر خلاصه نمودند:

بخش اول: تعیین هدف

بخش دوم: تعیین شاخص­های ارزیابی حوزه و استخراج ارتباطات بین آنها

بخش سوم: تعیین راهبردهای کلی حوزه

بخش چهارم: تعیین راهکارهای دستیابی به هر یک از راهبردها با در نظرگرفتن نقاط ضعف و قوت

سپس ایشان با اشاره به  موافقت نامه حبله رود یادآور شدند که نقش برنامه عمران ملل متحد حمایت از دولت در تهیه و تدوین برنامه راهبردی حوزه و دستیابی به یک الگوی چند منظوره مشارکتی یکپارچه ایرانی است و برای دستیابی و اجرای چنین الگوئی، سه گام اساسی به شرح زیر می بایست برداشته شود:

-         افزایش دانش جهت دستیابی به الگو

-         فراهم نمودن شرایط لازم اجرائی و سازمانی در ستاد و عرصه

-         اجرا و آزمون الگوی به دست آمده در پایلوت ها

جهت ساده سازی این الگو و هدف و راهبرد طرح می توان از فرمت پیشنهادی آقای جان استد مشاور ارشد بین المللی طرح  در 4 بخش به شرح ذیل،  استفاده نمود:

1-      ایجاد یک الگو برای مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک

2-      تهیه وضعیت موجود حوزه آبخیز و استخراج نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدها

3-      توانمندسازی تشکیلات دولتی جهت اجرای الگوی پیشنهادی

4-      توانمندسازی گروه ها و تشکلات مردمی جهت اجرای الگو و با هدف ارتقاء زندگی شان

بنابراین هدف کلی از اجرای پروژه مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

-         توسعه پایدار در حوزه آبخیز

-         تدوین الگوی یکپارچه برای برنامه ریزی و مدیریت

-         افزایش توان تشکیلات و نهادهای دولتی برای برنامه ریزی و مدیریت

-         افزایش توان مردم و گروه های محلی برای کارکرد بهتر و افزایش کیفیت زندگی

سپس بحث هائی پیرامون چگونگی نیل به این اهداف مطرح شد و در ادامه  بررسی شاخص ها حضار تصمیم گرفتند برای جمع بندی شاخص ها ابتدا مجموعه ای از معیارها تعریف شود، در ذیل آن مجموعه ای از شاخص ها و سپس یک سری کمیت.در این مرحله معیارها و شاخص های پیشنهادی توسط استان تهران  با تسهیلگری مشاور جوامع محلی  ارائه شده و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 •  در تاریخ 11/12/89 جهت ارائه مشخصه های آماری و وضعیت کنونی و مطلوب حوزه با توجه به شاخص های تعیین شده و راهکارهای پیش رو جلسه ای باشرکت اعضای کار گروه تدوین برنامه راهبردی برگزار شد و در خصوص شاخص ها مورد نظر بحث و تبادل نطر صورت گرفت و مقرر گردید کلیه همکاران شاخص های مد نظر خود را به دفتر طرح  ارسال نمایند و دفتر طرح نیز پس از روی هم اندازی شاخص های ارائه شده، آنها را جمع بندی نموده و مجددا برای اعضای کارگروه  ارسال نماید تا در نهایت شاخص های نهائی به دست آید. آقای مهندس شجاعی، معاون محترم آبخیزداری و قائم مقام مدیر ملی طرح حبله رود با حضور در جلسه از کلیه  همکاران و به خصوص آقای دکتر فرزین تشکر نمودند و  ابراز امیدواری نمودند که پروژه بتواند با درس گرفتن از اشتباهات و فراز و نشیب های دو سال گذشته به نتیجه مطلوب برسد. همچنین به زمان محدود این پروژه تا اردیبهشت سال 90 اشاره نموده و ابراز امیدواری کردند که پروژه بتواند در این زمان محدود به نتیجه مطلوب برسد. سپس از یکایک کسانی که در این مدت همکاری شایان توجهی را با طرح  داشته اند تشکر کرده و در خصوص بودجه بخش دولتی پروژه نیز بیان داشتند که سازمان برای این طرح هم برای سال 90 و تا پایان پروژه که با برنامه پنجم توسعه مطابقت می کند، بودجه پیشنهاد داده است و با بودجه پیشنهادی موافقت هم شده است.
 •  طی جلسه مورخ 18/12/89  آقای مهندس عقیقی در خصوص رویه طی شده جهت نهائی سازی شاخص ها توسط کارگروه تلفیق توضیحاتی را ارائه نمودند و در ادامه شاخص های محیطی نهائی شده توسط کارگروه تلفیق به صورت جداول ارائه شد. سپس آقای دکتر فرزین با اشاره به شاخص های ارائه شده بیان نمودند که تعداد این شاخص ها بسیار زیاد می باشد و تا حد ممکن می بایست خلاصه سازی گردد. هم اکنون برای منابع پایه 28 شاخص تعریف شده و در صورتی که برای منابع انسانی هم 28 شاخص دیگر تعریف شود، در مجموع حدود 60 شاخص داریم که برقراری ارتباط بین آنها بسیار مشکل خواهد شد. بنابراین بهتر است تا جای ممکن شاخص ها کم شود. که دیدگاه گروه تلفیق برای تدوین شاخص ها، در نظر گرفتن عوامل ناپایدار کننده عنوان شد و در مورد شاخص های اقتصادی-اجتماعی نیز در صورتی که از این دیدگاه استفاده شود، خود به خود به خلاصه سازی شاخص ها کمک  می شود.  در نهایت مقررشد که در نشست بعدی، ضمن تکمیل شاخص های اقتصادی- اجتماعی، راهبردها نیز نهائی شده و بدین ترتیب راهبردهای نهائی جهت مدیریت حوزه آبخیز حبله رود استخراج گردد.

اقدامات اجرایی جهت اعمال مدیریت جامع با مشارکت مردم 

استان سمنان

ردیف 

عنوان پروژه 

درصد پیشرفت 

واحد 

حجم 

محل اجراء 

1

اجرای عملیات احیاء  مراتع*

100 

هکتار

100

عبدل آباد

2

برگزاری کارگاه اموزشی ترویجی توسعه باغات·

40

مورد

2

عبدل آباد-امامزاده عبداله

3

اجرای پروژه مشارکتی انتقال آب·

20

کیلومتر

5

لاسجرد

4

احداث بادشکن زنده اطراف مزارع¨

30

کیلومتر

10

دشت گرمسار

5

نهال کاری در اراضی شیب دار ¨

30

هکتار

4

حوزه رامه

* مشارکت مردم و اعضای صندوق محلی روستایی 

· مشارکت مردم و اعضای صندوق محلی روستا - همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سمنان

¨مشارکت مردم

استان تهران

ردیف

عنوان پروژه

واحد

حجم

محل اجراء

1

احداث دیواره سنگ و ملات

متر مکعب

150.5

هویر

2

احداث دیواره سنگ و ملات در دهنار

متر مکعب

133

دهنار

3

تهیه ملزومات و ادوات  احداث استخر

 

 

 سرند

4

تهیه ملزومات و ادوات  احداث استخر

 

 

دشت سبز

5

احداث بندسار خاکی و سرریز و دیواره حفاظ

متر مکعب

1500

آرو