اهـم اقـدامـات:

هفتمین جلسه کمیته راهبردی با حضور آقای دکتر سلاجقه معاون وزیر و رئیس سازمان، سرکارخانم ویدال نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، سرکار خانم ساگین بایووا معاون نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، آقای مهندس گلریز نماینده وزارت امور خارجه و اعضای کمیته راهبردی با هدف ارائه پیش نویس سند راهبردی حبله رود و اتخاذ تصمیم درخصوص تمدید طرح در تاریخ 11/2/90 تشکیل گردید و موارد ذیل به تصویب اعضاء رسید:

1- موافقت با تمدید طرح حبله رود برای 5 سال آینده

2- تشکیل گروه کاری تخصصی جهت تعیین جزئیات همکاری آتی و برنامه 5 سال طرح

3- گروه کاری به صورت فنی و کاربردی خط مشی طرح را در چارچوب همکاری های 5 ساله دولت و UNDP تعیین نماید تا ارتباطات با پروژه های دیگر بدست آید.

4- موافقت با ارزیابی از طرح حبله رود