اهم اقدامات:
 
   پنجمین جلسه کمیته راهبردی طرح در تاریخ 20/2/89  با حضور اعضا برگزار گردید و طبق دستور جلسه در ابتدا  نماینده شرکت مهندسین مشاور بوم آباد گزارش نهایی نیازسنجی آموزشی را ارائه نمودند و در ادامه جلسه  نمایندگان مهندسین مشاور زمین کاو گستر در خصوص تدوین برنامه راهبردی توضیحاتی را ارائه نمودند که براساس نظرات اعضا، پایان کار مشاور اعلام و مقرر گردید  ادامه کار تدوین برنامه راهبردی توسط کارشناسان  طرح  در ستاد و استان های تهران و سمنان انجام گیرد.

-  ششمین جلسه کمیته راهبردی طرح در تاریخ 9/6/89 با حضور آقای دکتر سلاجقه معاون وزیر و رئیس سازمان و  اعضا  برگزار گردید و طبق دستور جلسه در خصوص عملکرد طرح و تمدید پروژه  بحث و بررسی  انجام شد و در پایان جلسه اعضاء با برنامه پیشنهادی مشاور ارشد بین المللی طرح آقای مارک جان استد برای 5 سال آینده موافقت نمودند

-  تهیه جدول زمان بندی فعالیت های طرح طی سال 1389

-  ارائه گزارش ماموریت توسط آقای مارک جان استد مشاور ارشد و بین المللی طرح

-  چاپ آگهی جهت به کارگیری مشاور ملی مدیریت پایدار منابع آب و خاک- مشاور ملی مشارکت جوامع محلی- دستیار فنی طرح

-  برگزاری مصاحبه و انتخاب افراد دارای شرایط لازم جهت همکاری  با طرح حبله رود

-  گزارش پیشرفت فیزیکی طرح حبله رود در سال 2009 (Annual Progress Report  )  تهیه و  به برنامه عمران ملل متحد ارسال گردید

- گزارش هزینه کرد سال 2009 (CDR ) توسط آقای مهندس شجاعی امضا و به UNDP عودت گردید

- جلسه خانم الزیرا ساگن بایووا جانشین نماینده مقیم برنامه عمران ملل متحد در ایران با آقای دکتر سلاجقه رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و مدیر ملی طرح حبله رود در تاریخ 31/6/89 و  با حضور آقای مهندس شجاعی معاون آبخیزداری و قائم مقام مدیر ملی طرح و آقای مهندس کامیاب رئیس گروه انرژی و محیط زیست برنامه عمران ملل متحد برگزار گردید و در خصوص تمدید و روند اجرای طرح  و آن بحث و گفتگو  شد

- موافقت با تمدید طرح تا آوریل  سال  2011 و در صورت موفقیت آمیز بودن نتایج آن و همچنین کیفیت گزارش وضع موجود، یکپارچگی فرآیندهای مشارکتی به خصوص در تهیه برنامه راهبردی حوزه و نیز وضعیت منابع مالی نقدی و غیرنقدی  سه شاخص مهم جهت تمدید  طرح تا سال 2015 خواهد بود

- بازدید مشاورین ملی طرح از فعالیت های انجام شده در استان سمنان

 پیشرفت فیزیکی براساس سند طرح:

تدوین برنامه راهبردی حوزه

  - گزارش تدوین برنامه راهبردی براساس نظرات مطرح شده در کمیته راهبردی طرح حبله رود در تاریخ 9/9/88 توسط شرکت مهندسین مشاور زمین کاو گستر ارائه شد، جمع بندی  نظرات کارشناسی گروه تدوین برنامه راهبردی به مشاور ارسال گردید و جوابیه مشاور در این خصوص ارائه گردید و بدلیل اینکه جوابیه مشاور نظرات کارفرما را تامین نمی کرد طی نامه،  این موضوع به اطلاع مشاور رسید و تصمیم گیری نهایی در این خصوص به پنجمین جلسه کمیته راهبردی موکول گردید

- پنجمین جلسه کمیته راهبردی در تاریخ 20/2/89  تشکیل گردید و موارد ذیل به تصویب اعضاء رسید:

  1. اعلام پایان کار مشاور زمین کاو گستر توسط اعضای کمیته راهبردی
  2. تشکیل کار گروه تدوین برنامه راهبردی و برگزاری اولین جلسه آن طی هفته آینده
  3. ارائه گزارش تهیه شده در ششمین جلسه کمیته راهبردی
  4. اعلام درصد پایان کار توسط اعضای کمیته فنی طرح

-  براساس مصوبات پنجمین جلسه کمیته راهبردی دعوت نامه  اولین جلسه کار گروه تدوین و درخواست اعلام نظر کتبی اعضا  در خصوص درصد پیشرفت فیزیکی گزارش مهندسین مشاور زمین کاو گستر جهت اعضای کمیته فنی حبله رود  ارسال گردید.

-  براساس نظرات آقای مارک جان استد مشاور ارشد طرح مبنی  بر تکمیل برنامه راهبردی توسط کارکنان طرح زیر نظر ایشان طی نامه ای از مدیران اجرایی استان های تهران و سمنان درخواست گردید هماهنگی لازم جهت معرفی 10 نفر از کارشناسان هر  استان جهت همکاری در تدوین برنامه راهبردی انجام گیرد.

 - اولین جلسه کارگروه تدوین برنامه در تاریخ 29/2/89 با حضور اعضای کمیته فنی برگزار گردید که طی این جلسه در خصوص تشکیل گروه کاری تسهیل گران–تعیین کارگروه تدوین برنامه راهبردی و برگزاری کارگاه تسهیل گران بحث و گفتگو شد و طی دومین جلسه کارگروه تدوین برنامه در تاریخ 2/3 /1389 چارچوب تدوین برنامه راهبردی طرح حبله رود تنظیم گردید.  

مستند سازی

- انتشار پنجمین و ششمین شماره فصل نامه  طرح و ارسال به سازمان ها و مراجع ذیربط

- انتشار هفتمین و هشتمین شماره فصل نامه طرح و ارسال به دفاتر سازمان و  مراجع ذیربط

- در خصوص سیستم مدیریت اطلاعات طرح حبله رود نرم افزار از مشاور تحلیل گران نوین تحویل گرفته شد و ادامه کار جهت توسعه، تکمیل نرم افزار و ورود اطلاعات، به شرکت مهندسین مشاور شیام واگذار گردید.

ظرفیت سازی مشاوره دهندگان:

- ارائه گزارش نیاز سنجی توسط مهندسین مشاور بوم آباد در پنجمین جلسه کمیته راهبردی در تاریخ 20/2/89

- پرداخت 50 درصد باقی مانده حق الزحمه مشاور بوم آباد از محل اعتبارت برنامه عمران ملل متحد (UNDP)

فعالیت های اجرایی:

گزارش عملکرد سال 1388  استان های تهران و سمنان

  استان سمنان:

طرح/پروژه /فعالیت

واحد

حجم عملیات

نهال کاری-گرمسار- مکرش

هکتار

50

کنترل هرزآب- گرمسار- مکرش

هکتار

50

آبیاری نهال کاری سنواتی- ایوانکی

هکتار

50

اجرای مدیریت چرای دام- قالیباف-امامزاده عبدا..

هکتار

70000

احداث آبشخوار دام- رامه- امامزاده عبدا..

مورد

5

احداث استخر ذخیره آب (با ورق پلیتون) با حجم مخزن2020مترمکعب-کروس

مترمکعب

مشارکتی* 2020

واکاری نهال کاری سنواتی- رامه

اصله

2000

احداث بندهای سبک- امامزاده عبدا...

مترمربع

480

آموزش تولید کمپوست- ایوانکی-کوشک-ده سلطان

نفرروز

600

 نهال کاری مثمر- عبدل آباد

اصله

1000

به سازی خاک وتعیین نیاز کودی- ایوانکی-کوشک-ده سلطان

هکتار

300

انتقال آب و احداث منبع ذخیره- امامزاده عبدا...

متر مکعب

41150·مشارکتی

توانمند سازی جوامع روستایی - لاسجرد

نفر روز

600

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*مشارکت با جوامع محلی  ·مشارکت با سازمان جهاد کشاورزی سمنان

 
استان تهران:   
  

شهرستان  

نام روستا  

عنوان پروژه

دماوند  آرو

زوار

انتقال آب به طول 945 متر با لوله 250 پلی اتیلن 110 به طول 400 متر، لوله پلی اتیلن 40 به طول 200 متر، پلی اتیلن 160 شش اتمسفر به طول 10 متر به همراه متعلقات

زوار

پی کنی استخر به حجم 3.5*23.5*32.5

دشت سبز

پی کنی استخر به حجم 4.5*22*20

سرند

پی کنی استخر به حجم 3.5*12*15

قربانعلی

پی کنی استخر به حجم 1.5*12.5*16

نوقنات

پی کنی استخر به حجم 1.5*12.5*16

دشت سبز

انتقال آب با لوله 125 به طول 240 متر

فیروزکوه

حصاربن

مرمت و تکمیل عملیات خاکی در قالب حوضچه های رسوب گیر احداث شده در دره های خداداد- گشاددره

مرمت سازه ها

بازسازی سرریزهای سنگی- ملاتی حوضچه های رسوب گیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقدامات اجرایی جهت اعمال مدیریت جامع با مشارکت مردم 

 استان سمنان

- اجرای پروژه توانمند سازی جوامع محلی در خصوص ایجاد تشکل با هدف تشکیل تعاونی تولید با همکاری مدیریت جهادکشاورزی سمنان با شرکت کشاورزان و باغداران دشت لاسجرد. 

- اجرای کارگاه آموزشی تئوری-عملی تولید کمپوست با شرکت کشاورزان و اعضای صندوق های محلی روستاهای ده سلطان، ساروزن، کوشک و ایوانکی. 

- توانمند سازی جوامع محلی در خصوص بهسازی خاک اراصی زارعی با تکیه بر بهبود مدیریت منابع آب و حاک با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود در روستاهای ده سلطان، ساروزن، کوشک و ایوانکی. 

- احداث استخر ذخیره آب با حجم 41150 متر مکعب با مشارکت جوامع محلی  به میزان 200 میلیون ریال، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سمنان به میزان 1100 میلیون ریال و  طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود به میزان 200 میلیون ریال.

- جمع آوری پروژه های پیشنهادی جوامع محلی از طریق تشکل ها و  بررسی کارشناسی فنی پروژه های پیشنهادی توسط کارشناسان طرح.

استان تهران

- دریافت پیشنهادات از جوامع محلی و بررسی توسط کارشناسان طرح

-  تهیه طرح توسط جوامع محلی و کارشناسان

-  برگزاری جلسه مشترک و تلفیق طرح های پیشنهادی