پیش بینی فعالیت ها در سال 2010 براساس برنامه کاری:

 • طراحي سيستم مديريت اطلاعات
 • تهيه و نشر كاتالوگ پروژه
 • تهيه و نشرخبرنامه دو زبانه
 • بروز كردن وب سايت
 • استخدام دستيار مالي
 • تهیه برنامه راهبردي جامع براي حوزه آبريز حبله رود با مشورت كليه ذينفعان
 • كارگاه آموزشي براي معرفي برنامه راهبردي نهائي
 • تهيه چهارچوب پايش و ارزيابي شامل فعاليت هاي پروژه، ارزيابي مالي،ظرفيت سازي و اثرات زيست محيطي بخشهاي پايش و ارزيابيست
 • برگزاري دو كارگاه با ذينفعان براي عملياتي كردن سيستم پايش
 • مشکل يابي مشاركتي با حضور حداقل 15 جامعه محلي
 • اجراي حداقل 3 برنامه مشاركتي در استان هاي تهران و سمنان
 • ايجاد شبكه بين جوامع محلي
 • گسترش و شروع برنامه گسترده مدرسه در مزرعه در سه بخش
 • مشخص كردن و تعليم دادن 10 كادر مدرسه در مزرعه
 • مشخص كردن و تعليم دادن 10 كادر تسهيلگر
 • به كارگيري دو كارشناس PRA و مسائل جنسيتي
 • استقرار و وظیفه مند نمودن سیستم مدیریتی پروژه
 • تشکیل كميته هادی فرابخشي، بين بخشي در سطح ملي و کمیته مدیریتی همراه با پروژه مناريد
 • ايجاد دفتر پروژه در دو استان
 • به كارگيري یك كارشناس ارشد آبخيزداري
 • تهيه يك مدل كه جزئيات مفاهيم، اصول و روش هاي استفاده شده در رهيافت مردم – محور در مديريت پايدار منابع آب و خاك را در كل حوزه های آبخیز و پروژه های توسعه محلی مرتبط با استراتژی ها و برنامه های مدیریت منابع طبیعی 

اهم اقدامات: 

تهيه برنامه کاری سال   2010   

براي زمان‌بندي فعاليت‌هاي تعريف شده سال 2010 سند  برنامه کاری (Work Plan) براي هر يك از این فعاليت‌ها بر اساس زمان‌بندي و عملیات مورد نظر با هماهنگی  برنامه عمران سازمان ملل ( UNDP ) تهیه شد.

چهارمین جلسه کمیته راهبردی:

    چهارمین جلسه کمیته راهبردی در تاریخ 27/7/88  با حضور آقای دکتر فرود شریفی معاون وزیر و  رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و مدیر ملی طرح حبله رود و اعضا تشکیل گردید، آقای مهندس فردوسی به نمایندگی از برنامه عمران سازمان ملل متحد در این جلسه شرکت کردند.  براساس دستور جلسه، مشاور زمین کاو گستر به ارائه گزارش تدوین برنامه راهبردی پرداخت و اعضا در خصوص گزارش مذکور  تصمیمات لازم را اتخاذ نمودند و در ادامه آقای مهندس جعفری مشاور فنی طرح به ارائه گزارش پرداختند و  با اشاره به دستاوردهای  فاز اول گفتند در فاز اول این طرح مدیریت مشارکتی تمرین شد، از تجربیات این طرح در پروژه های دیگر استفاده گردید. بنابراین درس هایی که از  این طرح گرفته شده  باید ثبت شود تا در سطح  وسیع تری استفاده گردد. بعد از تبادل نظر اعضا،  موارد ذیل  به تصویب رسید:

- اعلام آمادگی کارفرما جهت همکاری با مشاور زمین کاو گستر برای رفع نواقص موجود.

- تبادل نظر مشاور زمین کاو گستر با آقای مهندس جعفری جهت پر کردن خلاء های موجود در گزارش.

 برگزاری جلسه در خصوص روند اجرای طرح: 

  جلسه خانم الزیرا ساگن بایووا جانشین نماینده مقیم برنامه عمران ملل متحد در ایران با آقای دکتر شریفی ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و مدیر ملی طرح حبله رود در تاریخ 1/10/88  و با حضور آقای مهندس شجاعی معاون آبخیزداری و قائم مقام مدیر ملی طرح، سرکار خانم دکتر کیانپور مدیر طرح های عمرانی و آقای مهندس کامیاب رییس گروه انرژی و محیط زیست برنامه عمران ملل متحد برگزار گردید و  در خصوص روند اجرای طرح  بحث و گفتگو شد و در ادامه جلسه نمایندگان مشاور زمین کاو گستر گزارشی از نحوه تدوین برنامه راهبردی طرح حبله رود ارائه نمودند.

امضای صورت جلسه پرداخت  50 درصد باقی مانده حق الزحمه مشاورین طرح توسط  UNDP:

   امضا صورتجلسه فیمابین جناب آقای مهندس شجاعی معاون آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و قائم مقام مدیر ملی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک (حبله رود) و سرکار خانم دکتر کیانپور مدیر طرحهای عمرانی بازسازی و مدیریت ریسک برنامه عمران ملل متحد (UNDP) جهت پرداخت 50 درصد باقی مانده حق الزحمه قراردادهای تدوین برنامه استراتژیک حوزه آبخیز حبله رود به شماره 4/315/3/آ مورخ 25/4/87 با مهندسین مشاور زمین کاو گستر و قرارداد نیاز سنجی آموزشی به شماره 4/325/3/آ مورخ 25/4/87 با مهندسین مشاور بوم آباد از محل اعتبارات برنامه عمران ملل متحد و این امر به دلیل تطابق بودجه طرح با برنامه کار سالانه 2009، UNDP انجام شد

مشاورین طرح:

-  تهیه  برنامه ماموریت آقای مهندس جعفری مشاور فنی طرح و ورود ایشان به ایران در تاریخ 9/7/88 

- بازدید آقای مهندس جعفری از روستاهای نمونه لزور و آرو در استان تهران و مصاحبه با جوامع محلی و برگزاری جلسه با مسئولین استان

-  بازدید مشاور فنی طرح از روستای نمونه بهورد در استان سمنان و برگزاری جلسه با مسئولین استانی و کشاورزان و دامداران منطقه گرمسار

- برگزاری جلسات کارشناسی با مشاورین و کارشناسان طرح

- ارائه گزارش ماموریت توسط مشاور فنی

- تهیه برنامه ماموریت و اهداف سفر آقای مارک جان استد مشاور ارشد فنی و ورود ایشان به ایران در تاریخ 30/11/88

-  بازدید آقای جان استد به همراه مدیر اجرایی طرح  از روستاهای  آرو و لزور در استان تهران و نشست با جوامع محلی

- بازدید ایشان به همراه آقای مهندس محمدی مدیر اجرایی طرح و سرکار خانم دکتر کیانپور مدیر طرح های عمرانی از پروژه بیابان زدایی در شهرستان گرمسار و برگزاری جلسه با کارشناسان محلی طرح و نمایندگان جوامع محلی شامل کشاورزان و دامداران

- برگزاری جلسات متعدد مشاور ارشد بین المللی طرح با مدیران و کارشناسان طرح و مسئولین پروژه های منارید و ترسیب کربن

سایر اقدامات:

- تهیه جداول مالی سال  2009  طرح براساس اعتبار دولتی و  اعتبار  برنامه عمران ملل متحد منطبق بر برنامه NEX  (راهنمای اجرای ملی

-  تهیه، تنظیم و ترجمه برنامه کاری  (Work plan)2010  و  امضاء توسط مدیران طرح پس از بررسی UNDP

-  حسابرسی NEX برنامه عمران ملل متحد از فعالیت های مالی  طرح حبله رود در سال 2009 (این حسابرسی فقط در مورد اعتبارات UNDP و توسط حسابرسان رسمی و بین المللی انجام شد)

- کارشناسان طرح حبله رود در کارگاه  یک روزه  برنامه ریزی  و گزارش دهی  پروژه های  مشترک با   UNDP که توسط برنامه عمران ملل متحد  در تاریخ  4/8/88  برگزار گردید،  شرکت نمودند و مدیر اجرایی طرح  حبله رود با ارائه گزارشی  به صورت Power point   در خصوص نحوه گزارش دهی طرح  از طریق فصلنامه خبری توضیحاتی را ارائه کردند

- خرید تجهیزات مورد نیاز طرح  از محل اعتبارات  برنامه عمران ملل متحد

- تهیه لیست خریدهای طرح طی سالهای 2006- 2009 منطبق بر فرمت برنامه NEX  (راهنمای اجرای ملی)

پیشرفت فیزیکی براساس سند طرح:

تدوین برنامه راهبردی حوزه

- جلسه بحث و بررسی پیرامون گزارش نهایی برنامه راهبردی (اصلاح شده براساس مصوبات جلسه مورخ 20/5/88) با حضور آقای مهندس شجاعی معاون آبخیزداری و قائم مقام مدیر ملی طرح حبله رود و مشاور فنی طرح (آقای مهندس جعفری)، کارشناسان ستادی و استانی در تاریخ 13/7/88 تشکیل گردید. در این جلسه آقای مهندس شجاعی خواستار تدوین برنامه راهبردی براساس شرح خدمات شدند و از مشاور زمین کاو گستر خواستند با توجه به محدویت زمانی  از نظرات آقای مهندس جعفری برای نهایی کردن برنامه راهبردی استفاده کنند.

- براساس مصوبه جلسه سوم  کمیته راهبردی،  مشاور زمین کاو گستر با حضور در چهارمین جلسه این کمیته در تاریخ 27/7/88  به ارائه گزارش در خصوص تدوین برنامه راهبردی پرداخت.

- گزارش نهایی مشاور براساس نظرات مطرح شده در چهارمین جلسه کمیته راهبردی در تاریخ 9/9/88 ارسال شد.

- جلسه ای با مشاور جهت بررسی گزارش اصلاحی در تاریخ 24/9/88 با حضور سرکار خانم دکتر کیانپور، کارشناسان ستاد و استان های تهران و سمنان برگزار شد و براساس مصوبه  این جلسه خلاصه ای  از صورت جلسات تدوین برنامه راهبردی تهیه و برای اعضاء جلسه  ارسال شد. همچنین مقرر گردید جمع بندی نظرات کارشناسی جهت اطلاع و اقدام لازم به مشاور اعلام شود.

- براساس مصوبه  جلسه گروه تدوین برنامه راهبردی که در تاریخ 24/9/88 برگزار گردید  خلاصه ای از  تمامی صورت جلسات تدوین برنامه راهبردی تهیه و برای تمامی اعضاء و مشاور ارسال گردید.

- جمع بندی  نظرات کارشناسی گروه تدوین برنامه راهبردی  از آخرین گزارش مشاور تهیه شد و جهت اطلاع و اقدام لازم  طی نامه شماره
68574/63/88 مورخ 19/10/88 به مشاور اعلام گردید.

- براساس نامه فوق مشاور جوابیه طی نامه شماره 1582/88/15 مورخ 11/11/88  برای کارفرما ارسال نمود تا در صورت تایید کارفرما گزارش نهایی براساس جوابیه مذکور تهیه شود.

 -  بدلیل این که جوابیه مشاور نظرات کارفرما را تامین نمی کرد مقرر گردید درجلسه آتی کمیته راهبردی در خصوص ادامه کار  مشاور و تدوین برنامه راهبردی تصمیم نهایی اتخاذ شود.

مستندسازی

در راستای مستند سازی طرح، اقدامات ذیل انجام گرفته است: 

-  بررسی و تائید مطالب تهیه شده وب سایت توسط مشاور فنی و مدیران طرح و ارسال به مشاور نیو دیتا جهت درج در سایت حبله رود

-   انتشار چهارمین شماره خبرنامه طرح و ارسال به سازمانها و  مراجع ذیربط

-  راه اندازی بخش فارسی  وب سایت طرح به آدرس:www.hablehroud.ir

- در خصوص سیستم مدیریت اطلاعات طرح حبله رود مقرر گردیده نرم افزار از مشاور تحلیلگران نوین که طراحی برنامه را به عهده داشتند تحویل گرفته و توسعه نرم افزار براساس نیاز طرح  و ورود کامل و صحیح اطلاعات  توسط مشاور انتخابی حبله رود صورت گیرد.

- در راستای تهیه فیلم مستند از طرح حبله رود  مصاحبه  با مدیران و کارشناسان استان های تهران و سمنان به اتمام رسیده است.

- تهیه پیش نویس کاتولوگ شامل: دلایل شکل گیری طرح، اسناد، روشهای مشارکت، نحوه انتخاب روستاهای نمونه، مراحل اجرایی پروژه در استان های تهران و سمنان، ارزیابی های انجام شده و تجربیات و ارسال برای دست اندرکاران جهت اظهار نظر.  

ظرفیت سازی مشاوره  دهندگان

- برگزاری جلسه مشاور فنی طرح آقای مهندس جعفری با مهندسین مشاور بوم آباد در تاریخ 15/7/88 و ارائه نقطه نظرات اصلاحی مشاور فنی طرح به مشاور بوم آباد جهت اعمال در گزارش نهایی.

- ارسال گزارش اصلاحی نیاز سنجی  براساس نظرات مشاور فنی طرح در تاریخ 11/9/88.

-  با توجه به این که گزارش نیاز سنجی آموزشی در دست بررسی می باشد نظرات کارشناسی مشاور فنی طرح  آقای مهندس جعفری،  به شرکت مهندسین مشاور بوم آباد منعکس گردیده و گزارش توسط مشاور مورد بازنگری قرار گرفت.

در زمینه آموزش اقدامات ذیل انجام گرفته است:

- تهیه شرح خدمات بسترسازی آموزشی و آگاه نمودن مردم  محلی در روستاهای محل اجرای پروژه

- دریافت استعلام از چندین مشاور

-  تبدیل شرح خدمات فوق به فرمت سازمان ملل متحد و  طراحی جداول زمانی آن