پیش بینی فعالیت ها در سال 2009 براساس برنامه کاری:
 • طراحی سیستم اطلاعات مدیریت در قالب بانک
 • تهیه کاتالوگ و بروشور
 • انتشار خبر نامه (هر چهار ماه یکبار) و طراحی یک وب سایت
 • آماد ه سازی یک فیلم راجع به مستند کردن فعالیت ها و متدهای اجرائی
 • تدوین برنامه کلان برای اجرا در فاز دوم
 • تهیه گزارش از تحلیل هزینه - فایده پتانسیل های موجود برای سرمایه گذاری
 • برنامه کاری راه اندازی سیستم پایش و ارزشیابی در سطح حوزه
 • طراحی یک سیستم پایش و ارزشیابی مالی برای پروژه
 • طراحی یک سیستم ظرفیت سازی برای پایش و ارزشیابی ظرفیت های بوجود آمده
 • نیازهای آموزشی موجود و تدوین تقویم آموزشی برای فاز دوم طرح
 • یک کارگاه برای تدوین برنامه استراتژیک حوزه
 • ایجاد کادری از تسهیل گران FFS ( مدرسه در مزرعه )
 • برگزاری کارگاه ها و سمینارهایی برای بهبود مدیریت آموزشی مربیان آب و خاک
 • تعیین یک کادر از تسهیل گران برای آموزش های خاص منطقه
 • برگزاری یک سمینار برای حساس سازی و آگاه سازی مدیران و مسئولین ارشد مرتبط با طرح

 

اهم اقدامات ستادی:
 
تهيه برنامه کاری سال 2009
براي زمان‌بندي فعاليت‌هاي تعريف شده سال 2009 سند  برنامه کاری (Work Plan) براي هر يك از این فعاليت‌ها بر اساس زمان‌بندي و عملیات مورد نظر با هماهنگی  برنامه عمران سازمان ملل ( UNDP ) تهیه شد.
  
 امضاء موافقت نامه
موافقت نامه استفاده از کمک های اداری برنامه عمران ملل متحد در قالب طرح های مشترک بین دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی جناب آقای مهندس شجاعی معاون آبخیزداری و قائم مقام مدیر ملی طرح حبله رود و برنامه عمران ملل متحد (UNDP ) به نمایندگی جناب آقای استبی  امضاء گردید.
 

بازدید
در تاریخ شنبه مورخ 19/11/87 ( 7 فوریه 2009) آقای پروفسور رابرت چمبرز از اساتید دانشگاه ساسکس لندن و تئوریسین روش مشارکتی PRA (ارزیابی مشارکتی روستایی)که به دعوت دانشگاه شهید بهشتی به ایران سفر کرده بود ند تا چندین کارگاه در خصوص بحث مشارکت و توسعه برای سازمانهای داخلی و خارجی برگزار کنند به همراه آقای مهندس محمدی مدیر اجرایی طرح حبله رود و سرکار خانم دکتر کیانپور مدیر طرح های عمرانی UNDP از روستای آرو بازدید به عمل آوردند. در این بازدید کارگروه اجرایی محلی در مسجد روستا حضور یافته و نظرات و عقاید خود را در خصوص  فاز اول طرح حبله رود ارائه نمودند. این مباحث بدون دخالت پرفسور چمبرز و یا طرح هرگونه سوالی توسط ایشان به صورت خود جوش و طوفان افکار توسط آقای مهندس جزی تسهیلگری شد.
 
 
 
 انتخاب رابط
 
انجام مراحل ( اگهی در روزنامه، آزمون کتبی و مصاحبه) انتخاب رابط طرح حبله رود و برنامه عمران ملل متحد و عقد قرارداد با رابط طرح به مدت 3 ماه
  

 

پیشرفت فیزیکی براساس سند طرح:
 
الف - مستند سازی
در راستای مستند سازی طرح اقدامات ذیل انجام گرفته است:
 • ویرایش نهائی مجموعه مقالات سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور قبل از چاپ نهائی کتاب
 • تهیه شرح خدمات تولید فیلم مستند از فعالیت ها، عملکرد، روش ها و مراحل اجرایی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک (حبله رود) در روستاهای فاز اول 
 • برگزاری جلسه با مجری تهیه فیلم با حضور کارشناسان ستادی و استانی طرح
 •  بروشور
 • پیگیری امور مربوط به طراحی وب سایت
ب - تدوین برنامه راهبردی
بعد از تهیه شرح خدمات نهائی و انتخاب مشاور اقدامات ذیل انجام گرفته است :
 • ارائه متدولوژی از سوی مشاور زمین کاو گستر
 • برگزاری جلسه بررسی متدولوژی ارائه شده از سوی مشاور در شهرستان دماوند با حضور کارشناسان و دست اندرکاران طرح
 • تائید بخش اول روش شناسی و نحوه گردآوری اطلاعات تحت عنوان ارزیابی داخلی و خارجی توسط کارگروه طرح حبله رود
 • ارسال نظرات ارائه شده توسط گروه کارشناسی تدوین برنامه به مشاور 
 • برگزاری جلسه ارائه نظرات گروه کارشناسی تدوین برنامه به مشاور زمین کاو گستر
 • برگزاری جلسه در خصوص وضع موجود حبله رود توسط مشاور
 • برگزاری نشست های گروهی با حضور دست اندرکاران دولتی طرح شامل مدیران و کارشناسان، جوامع محلی، بخش خصوصی، افراد و نهادهای صاحب نفوذ با هدف دستیابی به آمار و اطلاعات جدید، تحلیل های کارشناسی درباره وضع موجود و شناسائی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت های مهم و اصلی در شهرستان های دماوند، فیروزکوه و گرمسار توسط مشاور زمین کاو گستر   
 • برگزاری جلسه ارائه وضعیت موجود ( گزارش تکمیلی 25/9 /87 ) با حضور کارشناسان طرح و مهندسین مشاور زمین کاو گستر
 ج- نیاز سنجی آموزشی
با توجه به اينکه بخش بزرگي از فعاليتهاي فاز دوم به طراحي برنامه راهبردی مناسب بستگي دارد ايجاد ظرفيت و مهارت هاي لازم در اين زمينه امري حياتي براي موفقيت اين طرح محسوب مي شود در همین راستا بعد از نهائی شدن شرح خدمات نیاز سنجی و عقد قرارداد با مهندسین مشاور بوم آباد اقدامات ذیل انجام گرفته است:
 • مکاتبه با استان تهران و سمنان جهت دریافت دوره های آموزشی برگزار شده در این دو استان
 • ارائه متدولوژی توسط مشاور 
 • برگزاری جلسه بررسی و تصویب متدولوژی توسط کارشناسان ستاد و استانی طرح
 • ارائه سه فصل اول گزارش براساس طرح شرح خدمات طرح
 • آغاز عملیات میدانی طرح
د- پروژه های اجرائی سال 1387
الف : استان سمنان

حجم روستا پیشنهادی عنوان پروژه ردیف
8 مورد FFSاجرای برنامه مدرسه در مزرعه  1
100هکتار، 50 هکتار نهال کاری و 50 هکتار کنترل هرز آب اجرای عملیات بیابانزدائی 100 هکتار 2
100 هکتار اجرای عملیات احداث بادشکن اطراف مزارع 100 هکتار 3
10 هکتار توسط تعاونی چند منظوره بهورد نهال کاری مثمر 10 هکتار توسط تعاونی 4

ب- استان تهران

عنوان پروژه نام روستا ردیف

پوشش حفاظ پیرامون استخر لایروبی حفر کانال و استقرار لوله ها

 

آرو- استخر برسوا 1

دیواره نگهدارنده پوشش محیط استخر استقرار لوله ها

 

آرو- استخر الگن 2
اندود کردن و پوشش لوله گذاری آرو- استخر ولدر 3
لوله گذاری و انتقال آب به باغات دهنار 4
آبرسانی در گت یخچال لوله گذاری هویر 5
قلمستان کشکرز در سطح 7 هکتار سد سیاهرود لزور 6
آبرسانی از طریق لوله پلی اتیلن زردآلودار 7
تجهیزات و نگهداری   8